ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه حسینی، محمد رفیعی الحسینی، پرتو روشندل، محمد مرادی، (1398). تاثیر پیش تیمار بذور با میدان مغناطیسی بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیکی دان سیاه تحت شرایط تنش خشکی، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، 19-33. magiran.com/p2036611
Samaneh Hoseini, Mohammad Rafiei Alhoseini , Parto Roshandel, Mohammad Moradi, (2019). The effect of seed pretreatment with magnetic field on some morpho-physiological characteristics of Niger under drought stress conditions, Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), 19-33. magiran.com/p2036611
سمانه حسینی، محمد رفیعی الحسینی، پرتو روشندل، محمد مرادی، تاثیر پیش تیمار بذور با میدان مغناطیسی بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیکی دان سیاه تحت شرایط تنش خشکی. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(1): 19-33. magiran.com/p2036611
Samaneh Hoseini, Mohammad Rafiei Alhoseini , Parto Roshandel, Mohammad Moradi, The effect of seed pretreatment with magnetic field on some morpho-physiological characteristics of Niger under drought stress conditions, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(1): 19-33. magiran.com/p2036611
سمانه حسینی، محمد رفیعی الحسینی، پرتو روشندل، محمد مرادی، "تاثیر پیش تیمار بذور با میدان مغناطیسی بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیکی دان سیاه تحت شرایط تنش خشکی"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 1 (1398): 19-33. magiran.com/p2036611
Samaneh Hoseini, Mohammad Rafiei Alhoseini , Parto Roshandel, Mohammad Moradi, "The effect of seed pretreatment with magnetic field on some morpho-physiological characteristics of Niger under drought stress conditions", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.1 (2019): 19-33. magiran.com/p2036611
سمانه حسینی، محمد رفیعی الحسینی، پرتو روشندل، محمد مرادی، (1398). 'تاثیر پیش تیمار بذور با میدان مغناطیسی بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیکی دان سیاه تحت شرایط تنش خشکی'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، صص.19-33. magiran.com/p2036611
Samaneh Hoseini, Mohammad Rafiei Alhoseini , Parto Roshandel, Mohammad Moradi, (2019). 'The effect of seed pretreatment with magnetic field on some morpho-physiological characteristics of Niger under drought stress conditions', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), pp.19-33. magiran.com/p2036611
سمانه حسینی؛ محمد رفیعی الحسینی؛ پرتو روشندل؛ محمد مرادی. "تاثیر پیش تیمار بذور با میدان مغناطیسی بر برخی صفات مورفو- فیزیولوژیکی دان سیاه تحت شرایط تنش خشکی". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،1 ، 1398، 19-33. magiran.com/p2036611
Samaneh Hoseini; Mohammad Rafiei Alhoseini ; Parto Roshandel; Mohammad Moradi. "The effect of seed pretreatment with magnetic field on some morpho-physiological characteristics of Niger under drought stress conditions", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 1, 2019, 19-33. magiran.com/p2036611
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال