ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیوان بابایی، مهدی تاج بخش، عادل سی و سه مرده، (1398). تاثیر پرایمینگ و مدت زمان ماندگاری بذر بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد ذرت سینگل کراس 260 (فجر)، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، 47-65. magiran.com/p2036613
Keyvan Babaei , Mehdi Tajbakhsh, Adel Siosemardeh, (2019). Effect of Seed Priming and Durability on Germination characteristics and Yield in Maize Cultivar S.C 260 (Fajr), Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), 47-65. magiran.com/p2036613
کیوان بابایی، مهدی تاج بخش، عادل سی و سه مرده، تاثیر پرایمینگ و مدت زمان ماندگاری بذر بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد ذرت سینگل کراس 260 (فجر). نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(1): 47-65. magiran.com/p2036613
Keyvan Babaei , Mehdi Tajbakhsh, Adel Siosemardeh, Effect of Seed Priming and Durability on Germination characteristics and Yield in Maize Cultivar S.C 260 (Fajr), Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(1): 47-65. magiran.com/p2036613
کیوان بابایی، مهدی تاج بخش، عادل سی و سه مرده، "تاثیر پرایمینگ و مدت زمان ماندگاری بذر بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد ذرت سینگل کراس 260 (فجر)"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 1 (1398): 47-65. magiran.com/p2036613
Keyvan Babaei , Mehdi Tajbakhsh, Adel Siosemardeh, "Effect of Seed Priming and Durability on Germination characteristics and Yield in Maize Cultivar S.C 260 (Fajr)", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.1 (2019): 47-65. magiran.com/p2036613
کیوان بابایی، مهدی تاج بخش، عادل سی و سه مرده، (1398). 'تاثیر پرایمینگ و مدت زمان ماندگاری بذر بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد ذرت سینگل کراس 260 (فجر)'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، صص.47-65. magiran.com/p2036613
Keyvan Babaei , Mehdi Tajbakhsh, Adel Siosemardeh, (2019). 'Effect of Seed Priming and Durability on Germination characteristics and Yield in Maize Cultivar S.C 260 (Fajr)', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), pp.47-65. magiran.com/p2036613
کیوان بابایی؛ مهدی تاج بخش؛ عادل سی و سه مرده. "تاثیر پرایمینگ و مدت زمان ماندگاری بذر بر خصوصیات جوانه زنی و عملکرد ذرت سینگل کراس 260 (فجر)". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،1 ، 1398، 47-65. magiran.com/p2036613
Keyvan Babaei ; Mehdi Tajbakhsh; Adel Siosemardeh. "Effect of Seed Priming and Durability on Germination characteristics and Yield in Maize Cultivar S.C 260 (Fajr)", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 1, 2019, 47-65. magiran.com/p2036613
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال