ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده رقیه خاتمی، محمد صدقی، رئوف سیدشریفی، (1398). تاثیر پرایمینگ و تنش اسمزی بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک و چرخه ی گلی اکسیلات در بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل کراس 704، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، 67-78. magiran.com/p2036614
Seyedeh Roghayeh Khatami , Mohammad Sedghi, Raoof Seyed Sharifi, (2019). Effect of priming and osmotic stress on the germination and activity of hydrolytic and glyoxylate cycle enzymes of hybrid maize (Zea mays L.) SC704 seed, Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), 67-78. magiran.com/p2036614
سیده رقیه خاتمی، محمد صدقی، رئوف سیدشریفی، تاثیر پرایمینگ و تنش اسمزی بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک و چرخه ی گلی اکسیلات در بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل کراس 704. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(1): 67-78. magiran.com/p2036614
Seyedeh Roghayeh Khatami , Mohammad Sedghi, Raoof Seyed Sharifi, Effect of priming and osmotic stress on the germination and activity of hydrolytic and glyoxylate cycle enzymes of hybrid maize (Zea mays L.) SC704 seed, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(1): 67-78. magiran.com/p2036614
سیده رقیه خاتمی، محمد صدقی، رئوف سیدشریفی، "تاثیر پرایمینگ و تنش اسمزی بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک و چرخه ی گلی اکسیلات در بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل کراس 704"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 1 (1398): 67-78. magiran.com/p2036614
Seyedeh Roghayeh Khatami , Mohammad Sedghi, Raoof Seyed Sharifi, "Effect of priming and osmotic stress on the germination and activity of hydrolytic and glyoxylate cycle enzymes of hybrid maize (Zea mays L.) SC704 seed", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.1 (2019): 67-78. magiran.com/p2036614
سیده رقیه خاتمی، محمد صدقی، رئوف سیدشریفی، (1398). 'تاثیر پرایمینگ و تنش اسمزی بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک و چرخه ی گلی اکسیلات در بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل کراس 704'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، صص.67-78. magiran.com/p2036614
Seyedeh Roghayeh Khatami , Mohammad Sedghi, Raoof Seyed Sharifi, (2019). 'Effect of priming and osmotic stress on the germination and activity of hydrolytic and glyoxylate cycle enzymes of hybrid maize (Zea mays L.) SC704 seed', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), pp.67-78. magiran.com/p2036614
سیده رقیه خاتمی؛ محمد صدقی؛ رئوف سیدشریفی. "تاثیر پرایمینگ و تنش اسمزی بر جوانه زنی و فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک و چرخه ی گلی اکسیلات در بذر ذرت (Zea mays L.) هیبرید سینگل کراس 704". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،1 ، 1398، 67-78. magiran.com/p2036614
Seyedeh Roghayeh Khatami ; Mohammad Sedghi; Raoof Seyed Sharifi. "Effect of priming and osmotic stress on the germination and activity of hydrolytic and glyoxylate cycle enzymes of hybrid maize (Zea mays L.) SC704 seed", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 1, 2019, 67-78. magiran.com/p2036614
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال