ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عادل مدحج، روزبه فرهودی، اعظم قلی راده، (1398). اثر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ (Carthamus tinctorius)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت های آنزیمی علف هرز یولاف وحشی(Avena fatua) و سوروف (Echinochloa crus-galli)، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، 79-91. magiran.com/p2036615
Adel Modhej , Roozbeh Farhoodi, Azam Gholizadeh, (2019). Effect of safflower aqueous extracts (Carthamus tinctorius) on germination, seedling growth and enzymes activity of wild oat (Avena fatua) and barnyard grass (Echinochloa crus-galli), Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), 79-91. magiran.com/p2036615
عادل مدحج، روزبه فرهودی، اعظم قلی راده، اثر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ (Carthamus tinctorius)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت های آنزیمی علف هرز یولاف وحشی(Avena fatua) و سوروف (Echinochloa crus-galli). نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(1): 79-91. magiran.com/p2036615
Adel Modhej , Roozbeh Farhoodi, Azam Gholizadeh, Effect of safflower aqueous extracts (Carthamus tinctorius) on germination, seedling growth and enzymes activity of wild oat (Avena fatua) and barnyard grass (Echinochloa crus-galli), Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(1): 79-91. magiran.com/p2036615
عادل مدحج، روزبه فرهودی، اعظم قلی راده، "اثر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ (Carthamus tinctorius)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت های آنزیمی علف هرز یولاف وحشی(Avena fatua) و سوروف (Echinochloa crus-galli)"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 1 (1398): 79-91. magiran.com/p2036615
Adel Modhej , Roozbeh Farhoodi, Azam Gholizadeh, "Effect of safflower aqueous extracts (Carthamus tinctorius) on germination, seedling growth and enzymes activity of wild oat (Avena fatua) and barnyard grass (Echinochloa crus-galli)", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.1 (2019): 79-91. magiran.com/p2036615
عادل مدحج، روزبه فرهودی، اعظم قلی راده، (1398). 'اثر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ (Carthamus tinctorius)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت های آنزیمی علف هرز یولاف وحشی(Avena fatua) و سوروف (Echinochloa crus-galli)'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، صص.79-91. magiran.com/p2036615
Adel Modhej , Roozbeh Farhoodi, Azam Gholizadeh, (2019). 'Effect of safflower aqueous extracts (Carthamus tinctorius) on germination, seedling growth and enzymes activity of wild oat (Avena fatua) and barnyard grass (Echinochloa crus-galli)', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), pp.79-91. magiran.com/p2036615
عادل مدحج؛ روزبه فرهودی؛ اعظم قلی راده. "اثر دگرآسیبی عصاره آبی گلرنگ (Carthamus tinctorius)بر جوانه زنی، رشد گیاهچه و فعالیت های آنزیمی علف هرز یولاف وحشی(Avena fatua) و سوروف (Echinochloa crus-galli)". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،1 ، 1398، 79-91. magiran.com/p2036615
Adel Modhej ; Roozbeh Farhoodi; Azam Gholizadeh. "Effect of safflower aqueous extracts (Carthamus tinctorius) on germination, seedling growth and enzymes activity of wild oat (Avena fatua) and barnyard grass (Echinochloa crus-galli)", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 1, 2019, 79-91. magiran.com/p2036615
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال