ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا یدوی، عیسی مقصودی، جمیله جانزاده ده شیخ، (1398). تاثیر سولفات مس بر شاخص های جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L)، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، 107-119. magiran.com/p2036617
Alireza Yadavi , Eisa Maghsoodi, Jamileh Janzadeh Deh Sheikh, (2019). The effect of copper sulphate on germination indices and morphophysiological characteristics of four wheat cultivars (Triticum aestivum L.), Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), 107-119. magiran.com/p2036617
علیرضا یدوی، عیسی مقصودی، جمیله جانزاده ده شیخ، تاثیر سولفات مس بر شاخص های جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L). نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(1): 107-119. magiran.com/p2036617
Alireza Yadavi , Eisa Maghsoodi, Jamileh Janzadeh Deh Sheikh, The effect of copper sulphate on germination indices and morphophysiological characteristics of four wheat cultivars (Triticum aestivum L.), Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(1): 107-119. magiran.com/p2036617
علیرضا یدوی، عیسی مقصودی، جمیله جانزاده ده شیخ، "تاثیر سولفات مس بر شاخص های جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L)"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 1 (1398): 107-119. magiran.com/p2036617
Alireza Yadavi , Eisa Maghsoodi, Jamileh Janzadeh Deh Sheikh, "The effect of copper sulphate on germination indices and morphophysiological characteristics of four wheat cultivars (Triticum aestivum L.)", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.1 (2019): 107-119. magiran.com/p2036617
علیرضا یدوی، عیسی مقصودی، جمیله جانزاده ده شیخ، (1398). 'تاثیر سولفات مس بر شاخص های جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L)'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، صص.107-119. magiran.com/p2036617
Alireza Yadavi , Eisa Maghsoodi, Jamileh Janzadeh Deh Sheikh, (2019). 'The effect of copper sulphate on germination indices and morphophysiological characteristics of four wheat cultivars (Triticum aestivum L.)', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), pp.107-119. magiran.com/p2036617
علیرضا یدوی؛ عیسی مقصودی؛ جمیله جانزاده ده شیخ. "تاثیر سولفات مس بر شاخص های جوانه زنی و خصوصیات مورفوفیزیولوژیک چهار رقم گندم (.Triticum aestivum L)". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،1 ، 1398، 107-119. magiran.com/p2036617
Alireza Yadavi ; Eisa Maghsoodi; Jamileh Janzadeh Deh Sheikh. "The effect of copper sulphate on germination indices and morphophysiological characteristics of four wheat cultivars (Triticum aestivum L.)", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 1, 2019, 107-119. magiran.com/p2036617
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال