ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نسرین سادات عیسی نژاد، سعیده ملکی فراهانی، علیرضا رضازاده، (1398). اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، 121-132. magiran.com/p2036618
Nasrin Sadat Eisanezhad, Saeideh Maleki Farahani , Alireza Rezazadeh, (2019). The effect of maternal plant growth environment of barley (Hordeum vulgare L.) seed vigore after warehouse storage, Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), 121-132. magiran.com/p2036618
نسرین سادات عیسی نژاد، سعیده ملکی فراهانی، علیرضا رضازاده، اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(1): 121-132. magiran.com/p2036618
Nasrin Sadat Eisanezhad, Saeideh Maleki Farahani , Alireza Rezazadeh, The effect of maternal plant growth environment of barley (Hordeum vulgare L.) seed vigore after warehouse storage, Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(1): 121-132. magiran.com/p2036618
نسرین سادات عیسی نژاد، سعیده ملکی فراهانی، علیرضا رضازاده، "اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 1 (1398): 121-132. magiran.com/p2036618
Nasrin Sadat Eisanezhad, Saeideh Maleki Farahani , Alireza Rezazadeh, "The effect of maternal plant growth environment of barley (Hordeum vulgare L.) seed vigore after warehouse storage", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.1 (2019): 121-132. magiran.com/p2036618
نسرین سادات عیسی نژاد، سعیده ملکی فراهانی، علیرضا رضازاده، (1398). 'اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، صص.121-132. magiran.com/p2036618
Nasrin Sadat Eisanezhad, Saeideh Maleki Farahani , Alireza Rezazadeh, (2019). 'The effect of maternal plant growth environment of barley (Hordeum vulgare L.) seed vigore after warehouse storage', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), pp.121-132. magiran.com/p2036618
نسرین سادات عیسی نژاد؛ سعیده ملکی فراهانی؛ علیرضا رضازاده. "اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،1 ، 1398، 121-132. magiran.com/p2036618
Nasrin Sadat Eisanezhad; Saeideh Maleki Farahani ; Alireza Rezazadeh. "The effect of maternal plant growth environment of barley (Hordeum vulgare L.) seed vigore after warehouse storage", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 1, 2019, 121-132. magiran.com/p2036618
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال