ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی احمدیوسفی، بهنام کامکار، مهدیه امیری نژاد، جاوید قرخلو، (1398). ارزیابی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر مولفه های جوانه زنی بذر ذرت هیبرید KSC 704 تحت آزمون پیری تسریع شده، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، 133-144. magiran.com/p2036619
Mehdi Ahmad Yousefi, Behnam Kamkar, Mahdiyeh Amiri Nezhad , Javid Gharekhloo, (2019). Assessment of the effect of different chemical fertilizers, biochar and Trichoderma fungi treatments at mother plant on germination and other hybrid corn KSC 704 seed germination components in maternal growth under accelerated aging test., Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), 133-144. magiran.com/p2036619
مهدی احمدیوسفی، بهنام کامکار، مهدیه امیری نژاد، جاوید قرخلو، ارزیابی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر مولفه های جوانه زنی بذر ذرت هیبرید KSC 704 تحت آزمون پیری تسریع شده. نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 1398؛ 6(1): 133-144. magiran.com/p2036619
Mehdi Ahmad Yousefi, Behnam Kamkar, Mahdiyeh Amiri Nezhad , Javid Gharekhloo, Assessment of the effect of different chemical fertilizers, biochar and Trichoderma fungi treatments at mother plant on germination and other hybrid corn KSC 704 seed germination components in maternal growth under accelerated aging test., Iranian Journal of Seed Science and Research, 2019; 6(1): 133-144. magiran.com/p2036619
مهدی احمدیوسفی، بهنام کامکار، مهدیه امیری نژاد، جاوید قرخلو، "ارزیابی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر مولفه های جوانه زنی بذر ذرت هیبرید KSC 704 تحت آزمون پیری تسریع شده"، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران 6، شماره 1 (1398): 133-144. magiran.com/p2036619
Mehdi Ahmad Yousefi, Behnam Kamkar, Mahdiyeh Amiri Nezhad , Javid Gharekhloo, "Assessment of the effect of different chemical fertilizers, biochar and Trichoderma fungi treatments at mother plant on germination and other hybrid corn KSC 704 seed germination components in maternal growth under accelerated aging test.", Iranian Journal of Seed Science and Research 6, no.1 (2019): 133-144. magiran.com/p2036619
مهدی احمدیوسفی، بهنام کامکار، مهدیه امیری نژاد، جاوید قرخلو، (1398). 'ارزیابی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر مولفه های جوانه زنی بذر ذرت هیبرید KSC 704 تحت آزمون پیری تسریع شده'، نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6(1)، صص.133-144. magiran.com/p2036619
Mehdi Ahmad Yousefi, Behnam Kamkar, Mahdiyeh Amiri Nezhad , Javid Gharekhloo, (2019). 'Assessment of the effect of different chemical fertilizers, biochar and Trichoderma fungi treatments at mother plant on germination and other hybrid corn KSC 704 seed germination components in maternal growth under accelerated aging test.', Iranian Journal of Seed Science and Research, 6(1), pp.133-144. magiran.com/p2036619
مهدی احمدیوسفی؛ بهنام کامکار؛ مهدیه امیری نژاد؛ جاوید قرخلو. "ارزیابی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی، زغال زیستی و قارچ تریکودرما در گیاه مادری بر مولفه های جوانه زنی بذر ذرت هیبرید KSC 704 تحت آزمون پیری تسریع شده". نشریه علوم و تحقیقات بذر ایران، 6 ،1 ، 1398، 133-144. magiran.com/p2036619
Mehdi Ahmad Yousefi; Behnam Kamkar; Mahdiyeh Amiri Nezhad ; Javid Gharekhloo. "Assessment of the effect of different chemical fertilizers, biochar and Trichoderma fungi treatments at mother plant on germination and other hybrid corn KSC 704 seed germination components in maternal growth under accelerated aging test.", Iranian Journal of Seed Science and Research, 6, 1, 2019, 133-144. magiran.com/p2036619
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال