ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهبود فاضلی، ریحانه نصر اصفهانی، (1398). بررسی اصول و معیارهای بازنویسی در ادبیات کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: بازنویسی های شاهنامه فردوسی)، مجله مطالعات ادبیات کودک، 10(1)، 149-172. magiran.com/p2036723
Mahbood Fazeli , (2019). A Study of Principles and Criteria of Rewriting in Children and Young Adult Literature(Case Study: Rewritings of Ferdowsi's Shahnameh), Iranian Childrens Literature Studies, 10(1), 149-172. magiran.com/p2036723
مهبود فاضلی، ریحانه نصر اصفهانی، بررسی اصول و معیارهای بازنویسی در ادبیات کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: بازنویسی های شاهنامه فردوسی). مجله مطالعات ادبیات کودک، 1398؛ 10(1): 149-172. magiran.com/p2036723
Mahbood Fazeli , A Study of Principles and Criteria of Rewriting in Children and Young Adult Literature(Case Study: Rewritings of Ferdowsi's Shahnameh), Iranian Childrens Literature Studies, 2019; 10(1): 149-172. magiran.com/p2036723
مهبود فاضلی، ریحانه نصر اصفهانی، "بررسی اصول و معیارهای بازنویسی در ادبیات کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: بازنویسی های شاهنامه فردوسی)"، مجله مطالعات ادبیات کودک 10، شماره 1 (1398): 149-172. magiran.com/p2036723
Mahbood Fazeli , "A Study of Principles and Criteria of Rewriting in Children and Young Adult Literature(Case Study: Rewritings of Ferdowsi's Shahnameh)", Iranian Childrens Literature Studies 10, no.1 (2019): 149-172. magiran.com/p2036723
مهبود فاضلی، ریحانه نصر اصفهانی، (1398). 'بررسی اصول و معیارهای بازنویسی در ادبیات کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: بازنویسی های شاهنامه فردوسی)'، مجله مطالعات ادبیات کودک، 10(1)، صص.149-172. magiran.com/p2036723
Mahbood Fazeli , (2019). 'A Study of Principles and Criteria of Rewriting in Children and Young Adult Literature(Case Study: Rewritings of Ferdowsi's Shahnameh)', Iranian Childrens Literature Studies, 10(1), pp.149-172. magiran.com/p2036723
مهبود فاضلی؛ ریحانه نصر اصفهانی. "بررسی اصول و معیارهای بازنویسی در ادبیات کودکان و نوجوانان (مطالعه موردی: بازنویسی های شاهنامه فردوسی)". مجله مطالعات ادبیات کودک، 10 ،1 ، 1398، 149-172. magiran.com/p2036723
Mahbood Fazeli . "A Study of Principles and Criteria of Rewriting in Children and Young Adult Literature(Case Study: Rewritings of Ferdowsi's Shahnameh)", Iranian Childrens Literature Studies, 10, 1, 2019, 149-172. magiran.com/p2036723
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال