ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا عارف، احمد جعفرنژاد، ابوالفضل کیانی بختیاری، (1398). ارائه چارچوب مناسب (شاخص های ترکیبی) ارزیابی آمادگی بنگاه ها و شهرک های صنعتی برای پیاده سازی مولفه های بنیادین انقلاب صنعتی چهارم و توسعه سرمایه گذاری، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(31)، 23-48. magiran.com/p2036964
Mohammadreza Aref, Ahmad Jafarinejad, Abolfazl Kiani Bakhtiari , (2019). Development of a Suitable Readiness Assessment Framework for Firms and Industrial Parks for the Adoption of the Fundamental Components of the Fourth Industrial Revolution (I4.0) and Investment Development, Journal of Investment Knowledge, 8(31), 23-48. magiran.com/p2036964
محمدرضا عارف، احمد جعفرنژاد، ابوالفضل کیانی بختیاری، ارائه چارچوب مناسب (شاخص های ترکیبی) ارزیابی آمادگی بنگاه ها و شهرک های صنعتی برای پیاده سازی مولفه های بنیادین انقلاب صنعتی چهارم و توسعه سرمایه گذاری. فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 1398؛ 8(31): 23-48. magiran.com/p2036964
Mohammadreza Aref, Ahmad Jafarinejad, Abolfazl Kiani Bakhtiari , Development of a Suitable Readiness Assessment Framework for Firms and Industrial Parks for the Adoption of the Fundamental Components of the Fourth Industrial Revolution (I4.0) and Investment Development, Journal of Investment Knowledge, 2019; 8(31): 23-48. magiran.com/p2036964
محمدرضا عارف، احمد جعفرنژاد، ابوالفضل کیانی بختیاری، "ارائه چارچوب مناسب (شاخص های ترکیبی) ارزیابی آمادگی بنگاه ها و شهرک های صنعتی برای پیاده سازی مولفه های بنیادین انقلاب صنعتی چهارم و توسعه سرمایه گذاری"، فصلنامه دانش سرمایه گذاری 8، شماره 31 (1398): 23-48. magiran.com/p2036964
Mohammadreza Aref, Ahmad Jafarinejad, Abolfazl Kiani Bakhtiari , "Development of a Suitable Readiness Assessment Framework for Firms and Industrial Parks for the Adoption of the Fundamental Components of the Fourth Industrial Revolution (I4.0) and Investment Development", Journal of Investment Knowledge 8, no.31 (2019): 23-48. magiran.com/p2036964
محمدرضا عارف، احمد جعفرنژاد، ابوالفضل کیانی بختیاری، (1398). 'ارائه چارچوب مناسب (شاخص های ترکیبی) ارزیابی آمادگی بنگاه ها و شهرک های صنعتی برای پیاده سازی مولفه های بنیادین انقلاب صنعتی چهارم و توسعه سرمایه گذاری'، فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8(31)، صص.23-48. magiran.com/p2036964
Mohammadreza Aref, Ahmad Jafarinejad, Abolfazl Kiani Bakhtiari , (2019). 'Development of a Suitable Readiness Assessment Framework for Firms and Industrial Parks for the Adoption of the Fundamental Components of the Fourth Industrial Revolution (I4.0) and Investment Development', Journal of Investment Knowledge, 8(31), pp.23-48. magiran.com/p2036964
محمدرضا عارف؛ احمد جعفرنژاد؛ ابوالفضل کیانی بختیاری. "ارائه چارچوب مناسب (شاخص های ترکیبی) ارزیابی آمادگی بنگاه ها و شهرک های صنعتی برای پیاده سازی مولفه های بنیادین انقلاب صنعتی چهارم و توسعه سرمایه گذاری". فصلنامه دانش سرمایه گذاری، 8 ،31 ، 1398، 23-48. magiran.com/p2036964
Mohammadreza Aref; Ahmad Jafarinejad; Abolfazl Kiani Bakhtiari . "Development of a Suitable Readiness Assessment Framework for Firms and Industrial Parks for the Adoption of the Fundamental Components of the Fourth Industrial Revolution (I4.0) and Investment Development", Journal of Investment Knowledge, 8, 31, 2019, 23-48. magiran.com/p2036964
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال