ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا رودباری، مرتضی ستایی مختاری، ارسلان برازنده، حمیدرضا سیدآبادی، (1398). شناسایی بیومارکرهای بیان ژن جهت تشخیص مصرف غیر قانونی محرک های رشد استروئیدی در کشتارگاه ها، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32(3)، 2-8. magiran.com/p2037028
Zahra Roudbari, Morteza Sattaei Mokhtari, Arsalan Barazandeh, Hamid Seyedabadi , (2019). Identification of gene expression biomarkers to detect illicit use of steroid growth stimulators in slaughterhouses, Veterinary Researches and Biological Products, 32(3), 2-8. magiran.com/p2037028
زهرا رودباری، مرتضی ستایی مختاری، ارسلان برازنده، حمیدرضا سیدآبادی، شناسایی بیومارکرهای بیان ژن جهت تشخیص مصرف غیر قانونی محرک های رشد استروئیدی در کشتارگاه ها. نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 1398؛ 32(3): 2-8. magiran.com/p2037028
Zahra Roudbari, Morteza Sattaei Mokhtari, Arsalan Barazandeh, Hamid Seyedabadi , Identification of gene expression biomarkers to detect illicit use of steroid growth stimulators in slaughterhouses, Veterinary Researches and Biological Products, 2019; 32(3): 2-8. magiran.com/p2037028
زهرا رودباری، مرتضی ستایی مختاری، ارسلان برازنده، حمیدرضا سیدآبادی، "شناسایی بیومارکرهای بیان ژن جهت تشخیص مصرف غیر قانونی محرک های رشد استروئیدی در کشتارگاه ها"، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک 32، شماره 3 (1398): 2-8. magiran.com/p2037028
Zahra Roudbari, Morteza Sattaei Mokhtari, Arsalan Barazandeh, Hamid Seyedabadi , "Identification of gene expression biomarkers to detect illicit use of steroid growth stimulators in slaughterhouses", Veterinary Researches and Biological Products 32, no.3 (2019): 2-8. magiran.com/p2037028
زهرا رودباری، مرتضی ستایی مختاری، ارسلان برازنده، حمیدرضا سیدآبادی، (1398). 'شناسایی بیومارکرهای بیان ژن جهت تشخیص مصرف غیر قانونی محرک های رشد استروئیدی در کشتارگاه ها'، نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32(3)، صص.2-8. magiran.com/p2037028
Zahra Roudbari, Morteza Sattaei Mokhtari, Arsalan Barazandeh, Hamid Seyedabadi , (2019). 'Identification of gene expression biomarkers to detect illicit use of steroid growth stimulators in slaughterhouses', Veterinary Researches and Biological Products, 32(3), pp.2-8. magiran.com/p2037028
زهرا رودباری؛ مرتضی ستایی مختاری؛ ارسلان برازنده؛ حمیدرضا سیدآبادی. "شناسایی بیومارکرهای بیان ژن جهت تشخیص مصرف غیر قانونی محرک های رشد استروئیدی در کشتارگاه ها". نشریه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک، 32 ،3 ، 1398، 2-8. magiran.com/p2037028
Zahra Roudbari; Morteza Sattaei Mokhtari; Arsalan Barazandeh; Hamid Seyedabadi . "Identification of gene expression biomarkers to detect illicit use of steroid growth stimulators in slaughterhouses", Veterinary Researches and Biological Products, 32, 3, 2019, 2-8. magiran.com/p2037028
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال