ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد حقی، (1398). چالش های فرهنگی جریان های تکفیری علیه گفتمان انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 16(56)، 19-30. magiran.com/p2037130
Mohammad Haqqi, (2019). Cultural Challenges by Takfiri Currents against the Discourse of Islamic Revolution and the Ways for Opposing Them, Journal of Islamic Revolution Studies, 16(56), 19-30. magiran.com/p2037130
محمد حقی، چالش های فرهنگی جریان های تکفیری علیه گفتمان انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 1398؛ 16(56): 19-30. magiran.com/p2037130
Mohammad Haqqi, Cultural Challenges by Takfiri Currents against the Discourse of Islamic Revolution and the Ways for Opposing Them, Journal of Islamic Revolution Studies, 2019; 16(56): 19-30. magiran.com/p2037130
محمد حقی، "چالش های فرهنگی جریان های تکفیری علیه گفتمان انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن"، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی 16، شماره 56 (1398): 19-30. magiran.com/p2037130
Mohammad Haqqi, "Cultural Challenges by Takfiri Currents against the Discourse of Islamic Revolution and the Ways for Opposing Them", Journal of Islamic Revolution Studies 16, no.56 (2019): 19-30. magiran.com/p2037130
محمد حقی، (1398). 'چالش های فرهنگی جریان های تکفیری علیه گفتمان انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن'، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 16(56)، صص.19-30. magiran.com/p2037130
Mohammad Haqqi, (2019). 'Cultural Challenges by Takfiri Currents against the Discourse of Islamic Revolution and the Ways for Opposing Them', Journal of Islamic Revolution Studies, 16(56), pp.19-30. magiran.com/p2037130
محمد حقی. "چالش های فرهنگی جریان های تکفیری علیه گفتمان انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با آن". فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 16 ،56 ، 1398، 19-30. magiran.com/p2037130
Mohammad Haqqi. "Cultural Challenges by Takfiri Currents against the Discourse of Islamic Revolution and the Ways for Opposing Them", Journal of Islamic Revolution Studies, 16, 56, 2019, 19-30. magiran.com/p2037130
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال