ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد سلماسی زاده، عباس قدیمی، رضا دهقانی، بیژن پروان، (1398). سازمان پرورش افکار و تلاش برای تغییر سبک زندگی جوانان در عصر رضا شاه پهلوی، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 16(56)، 59-72. magiran.com/p2037132
Mohammad Salmasizadeh, Abbas Qadimi Qaidari, Reza Dehqani, Bijan Parvan, (2019). The Organization for Educating the Thoughts and Attempt for Changing the Young`s Style of Life in Reza Shah Pahlavi`s Era, Journal of Islamic Revolution Studies, 16(56), 59-72. magiran.com/p2037132
محمد سلماسی زاده، عباس قدیمی، رضا دهقانی، بیژن پروان، سازمان پرورش افکار و تلاش برای تغییر سبک زندگی جوانان در عصر رضا شاه پهلوی. فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 1398؛ 16(56): 59-72. magiran.com/p2037132
Mohammad Salmasizadeh, Abbas Qadimi Qaidari, Reza Dehqani, Bijan Parvan, The Organization for Educating the Thoughts and Attempt for Changing the Young`s Style of Life in Reza Shah Pahlavi`s Era, Journal of Islamic Revolution Studies, 2019; 16(56): 59-72. magiran.com/p2037132
محمد سلماسی زاده، عباس قدیمی، رضا دهقانی، بیژن پروان، "سازمان پرورش افکار و تلاش برای تغییر سبک زندگی جوانان در عصر رضا شاه پهلوی"، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی 16، شماره 56 (1398): 59-72. magiran.com/p2037132
Mohammad Salmasizadeh, Abbas Qadimi Qaidari, Reza Dehqani, Bijan Parvan, "The Organization for Educating the Thoughts and Attempt for Changing the Young`s Style of Life in Reza Shah Pahlavi`s Era", Journal of Islamic Revolution Studies 16, no.56 (2019): 59-72. magiran.com/p2037132
محمد سلماسی زاده، عباس قدیمی، رضا دهقانی، بیژن پروان، (1398). 'سازمان پرورش افکار و تلاش برای تغییر سبک زندگی جوانان در عصر رضا شاه پهلوی'، فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 16(56)، صص.59-72. magiran.com/p2037132
Mohammad Salmasizadeh, Abbas Qadimi Qaidari, Reza Dehqani, Bijan Parvan, (2019). 'The Organization for Educating the Thoughts and Attempt for Changing the Young`s Style of Life in Reza Shah Pahlavi`s Era', Journal of Islamic Revolution Studies, 16(56), pp.59-72. magiran.com/p2037132
محمد سلماسی زاده؛ عباس قدیمی؛ رضا دهقانی؛ بیژن پروان. "سازمان پرورش افکار و تلاش برای تغییر سبک زندگی جوانان در عصر رضا شاه پهلوی". فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، 16 ،56 ، 1398، 59-72. magiran.com/p2037132
Mohammad Salmasizadeh; Abbas Qadimi Qaidari; Reza Dehqani; Bijan Parvan. "The Organization for Educating the Thoughts and Attempt for Changing the Young`s Style of Life in Reza Shah Pahlavi`s Era", Journal of Islamic Revolution Studies, 16, 56, 2019, 59-72. magiran.com/p2037132
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال