ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا مزگی نژاد، محمدقادر قادری، علی ایزان لو، زهره علی زاده، (1398). تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و اکسید روی بر زیست مانی کالوس های زرشک بی دانه، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(30)، 198-205. magiran.com/p2037157
Zahra Mezginezhad, Mohammadghader Ghaderi, Zohre Alizde, Ali Izanloo, (2019). Effect of Iron Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles of on Callus Viability of Seedless Barberry, Journal of Crop Breeding, 11(30), 198-205. magiran.com/p2037157
زهرا مزگی نژاد، محمدقادر قادری، علی ایزان لو، زهره علی زاده، تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و اکسید روی بر زیست مانی کالوس های زرشک بی دانه. پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 1398؛ 11(30): 198-205. magiran.com/p2037157
Zahra Mezginezhad, Mohammadghader Ghaderi, Zohre Alizde, Ali Izanloo, Effect of Iron Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles of on Callus Viability of Seedless Barberry, Journal of Crop Breeding, 2019; 11(30): 198-205. magiran.com/p2037157
زهرا مزگی نژاد، محمدقادر قادری، علی ایزان لو، زهره علی زاده، "تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و اکسید روی بر زیست مانی کالوس های زرشک بی دانه"، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی 11، شماره 30 (1398): 198-205. magiran.com/p2037157
Zahra Mezginezhad, Mohammadghader Ghaderi, Zohre Alizde, Ali Izanloo, "Effect of Iron Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles of on Callus Viability of Seedless Barberry", Journal of Crop Breeding 11, no.30 (2019): 198-205. magiran.com/p2037157
زهرا مزگی نژاد، محمدقادر قادری، علی ایزان لو، زهره علی زاده، (1398). 'تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و اکسید روی بر زیست مانی کالوس های زرشک بی دانه'، پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11(30)، صص.198-205. magiran.com/p2037157
Zahra Mezginezhad, Mohammadghader Ghaderi, Zohre Alizde, Ali Izanloo, (2019). 'Effect of Iron Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles of on Callus Viability of Seedless Barberry', Journal of Crop Breeding, 11(30), pp.198-205. magiran.com/p2037157
زهرا مزگی نژاد؛ محمدقادر قادری؛ علی ایزان لو؛ زهره علی زاده. "تاثیر نانو ذرات اکسید آهن و اکسید روی بر زیست مانی کالوس های زرشک بی دانه". پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی، 11 ،30 ، 1398، 198-205. magiran.com/p2037157
Zahra Mezginezhad; Mohammadghader Ghaderi; Zohre Alizde; Ali Izanloo. "Effect of Iron Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles of on Callus Viability of Seedless Barberry", Journal of Crop Breeding, 11, 30, 2019, 198-205. magiran.com/p2037157
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال