ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نصرت الله ابدالی، علیرضا ابراهیمی، (1398). تعیین مقدار فلاکس اکسیدی بهینه در جوشکاری A-TIG فولاد HSLA-100، نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 30(2)، 103-112. magiran.com/p2037167
Alireza Ebrahimi, (2019). Determining the Optimal Amount of Oxide Flux in A-TIG Welding of HSLA-100 Steel, Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 30(2), 103-112. magiran.com/p2037167
نصرت الله ابدالی، علیرضا ابراهیمی، تعیین مقدار فلاکس اکسیدی بهینه در جوشکاری A-TIG فولاد HSLA-100. نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 1398؛ 30(2): 103-112. magiran.com/p2037167
Alireza Ebrahimi, Determining the Optimal Amount of Oxide Flux in A-TIG Welding of HSLA-100 Steel, Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 2019; 30(2): 103-112. magiran.com/p2037167
نصرت الله ابدالی، علیرضا ابراهیمی، "تعیین مقدار فلاکس اکسیدی بهینه در جوشکاری A-TIG فولاد HSLA-100"، نشریه مهندسی متالورژی و مواد 30، شماره 2 (1398): 103-112. magiran.com/p2037167
Alireza Ebrahimi, "Determining the Optimal Amount of Oxide Flux in A-TIG Welding of HSLA-100 Steel", Journal of Metallurgical And Materials Engineering 30, no.2 (2019): 103-112. magiran.com/p2037167
نصرت الله ابدالی، علیرضا ابراهیمی، (1398). 'تعیین مقدار فلاکس اکسیدی بهینه در جوشکاری A-TIG فولاد HSLA-100'، نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 30(2)، صص.103-112. magiran.com/p2037167
Alireza Ebrahimi, (2019). 'Determining the Optimal Amount of Oxide Flux in A-TIG Welding of HSLA-100 Steel', Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 30(2), pp.103-112. magiran.com/p2037167
نصرت الله ابدالی؛ علیرضا ابراهیمی. "تعیین مقدار فلاکس اکسیدی بهینه در جوشکاری A-TIG فولاد HSLA-100". نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 30 ،2 ، 1398، 103-112. magiran.com/p2037167
Alireza Ebrahimi. "Determining the Optimal Amount of Oxide Flux in A-TIG Welding of HSLA-100 Steel", Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 30, 2, 2019, 103-112. magiran.com/p2037167
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال