ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سروش پرویزی، اسکندر کشاورز، سید سروش الدین رضوی، (1398). تاثیر تعداد و عرض بافل ها بر زمان اختلاط در میکسر دینامیکی استخراج حلالی مس: شبیه سازی CFD و تصویربرداری مستقیم، نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 30(2)، 113-118. magiran.com/p2037168
Soroush Parvizi, (2019). The Effect of Number and Width of Baffles on Mixing Time in Copper Solvent Extraction Dynamic Mixers: CFD Simulation and Direct Photography, Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 30(2), 113-118. magiran.com/p2037168
سروش پرویزی، اسکندر کشاورز، سید سروش الدین رضوی، تاثیر تعداد و عرض بافل ها بر زمان اختلاط در میکسر دینامیکی استخراج حلالی مس: شبیه سازی CFD و تصویربرداری مستقیم. نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 1398؛ 30(2): 113-118. magiran.com/p2037168
Soroush Parvizi, The Effect of Number and Width of Baffles on Mixing Time in Copper Solvent Extraction Dynamic Mixers: CFD Simulation and Direct Photography, Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 2019; 30(2): 113-118. magiran.com/p2037168
سروش پرویزی، اسکندر کشاورز، سید سروش الدین رضوی، "تاثیر تعداد و عرض بافل ها بر زمان اختلاط در میکسر دینامیکی استخراج حلالی مس: شبیه سازی CFD و تصویربرداری مستقیم"، نشریه مهندسی متالورژی و مواد 30، شماره 2 (1398): 113-118. magiran.com/p2037168
Soroush Parvizi, "The Effect of Number and Width of Baffles on Mixing Time in Copper Solvent Extraction Dynamic Mixers: CFD Simulation and Direct Photography", Journal of Metallurgical And Materials Engineering 30, no.2 (2019): 113-118. magiran.com/p2037168
سروش پرویزی، اسکندر کشاورز، سید سروش الدین رضوی، (1398). 'تاثیر تعداد و عرض بافل ها بر زمان اختلاط در میکسر دینامیکی استخراج حلالی مس: شبیه سازی CFD و تصویربرداری مستقیم'، نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 30(2)، صص.113-118. magiran.com/p2037168
Soroush Parvizi, (2019). 'The Effect of Number and Width of Baffles on Mixing Time in Copper Solvent Extraction Dynamic Mixers: CFD Simulation and Direct Photography', Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 30(2), pp.113-118. magiran.com/p2037168
سروش پرویزی؛ اسکندر کشاورز؛ سید سروش الدین رضوی. "تاثیر تعداد و عرض بافل ها بر زمان اختلاط در میکسر دینامیکی استخراج حلالی مس: شبیه سازی CFD و تصویربرداری مستقیم". نشریه مهندسی متالورژی و مواد، 30 ،2 ، 1398، 113-118. magiran.com/p2037168
Soroush Parvizi. "The Effect of Number and Width of Baffles on Mixing Time in Copper Solvent Extraction Dynamic Mixers: CFD Simulation and Direct Photography", Journal of Metallurgical And Materials Engineering, 30, 2, 2019, 113-118. magiran.com/p2037168
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال