ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا شتابی، سیدجلال هاشمی، یاسر فتونی، (1398). تاثیر انتخاب مجرای بینی راست یا چپ جهت لوله گذاری نازوتراکئال در بروز عوارض در بیماران تحت جراحی های فک و صورت، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(535)، 816-823. magiran.com/p2037198
Hamidreza Shetabi, Seyyed Jalal Hashemi, Yaser Fatouni, (2019). The Effect of Right or Left Nostril Selection for Nasotracheal Intubation on the Incidence of Complications in the Patients under Maxillofacial Surgery, Journal Of Isfahan Medical School, 37(535), 816-823. magiran.com/p2037198
حمیدرضا شتابی، سیدجلال هاشمی، یاسر فتونی، تاثیر انتخاب مجرای بینی راست یا چپ جهت لوله گذاری نازوتراکئال در بروز عوارض در بیماران تحت جراحی های فک و صورت. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(535): 816-823. magiran.com/p2037198
Hamidreza Shetabi, Seyyed Jalal Hashemi, Yaser Fatouni, The Effect of Right or Left Nostril Selection for Nasotracheal Intubation on the Incidence of Complications in the Patients under Maxillofacial Surgery, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(535): 816-823. magiran.com/p2037198
حمیدرضا شتابی، سیدجلال هاشمی، یاسر فتونی، "تاثیر انتخاب مجرای بینی راست یا چپ جهت لوله گذاری نازوتراکئال در بروز عوارض در بیماران تحت جراحی های فک و صورت"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 535 (1398): 816-823. magiran.com/p2037198
Hamidreza Shetabi, Seyyed Jalal Hashemi, Yaser Fatouni, "The Effect of Right or Left Nostril Selection for Nasotracheal Intubation on the Incidence of Complications in the Patients under Maxillofacial Surgery", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.535 (2019): 816-823. magiran.com/p2037198
حمیدرضا شتابی، سیدجلال هاشمی، یاسر فتونی، (1398). 'تاثیر انتخاب مجرای بینی راست یا چپ جهت لوله گذاری نازوتراکئال در بروز عوارض در بیماران تحت جراحی های فک و صورت'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(535)، صص.816-823. magiran.com/p2037198
Hamidreza Shetabi, Seyyed Jalal Hashemi, Yaser Fatouni, (2019). 'The Effect of Right or Left Nostril Selection for Nasotracheal Intubation on the Incidence of Complications in the Patients under Maxillofacial Surgery', Journal Of Isfahan Medical School, 37(535), pp.816-823. magiran.com/p2037198
حمیدرضا شتابی؛ سیدجلال هاشمی؛ یاسر فتونی. "تاثیر انتخاب مجرای بینی راست یا چپ جهت لوله گذاری نازوتراکئال در بروز عوارض در بیماران تحت جراحی های فک و صورت". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،535 ، 1398، 816-823. magiran.com/p2037198
Hamidreza Shetabi; Seyyed Jalal Hashemi; Yaser Fatouni. "The Effect of Right or Left Nostril Selection for Nasotracheal Intubation on the Incidence of Complications in the Patients under Maxillofacial Surgery", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 535, 2019, 816-823. magiran.com/p2037198
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال