ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهناز رعایایی، نادیا نجفی زاده، مهران شریفی، نوشین ناظمی نژاد، (1398). بررسی تاثیر افزودن کاپتوپریل به رژیم استاندارد شیمی درمانی حاوی کپسیتابین در پیش گیری از بروز سندرم دست و پا در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(535)، 824-831. magiran.com/p2037199
Mahnaz Roayaei, Nadia Najafizadeh, Mehran Sharifi, Nooshin Nazeminejad, (2019). The Effect of Captopril Added to Standard Chemotherapy Regimen Containing Capecitabine in the Prevention of Hand and Foot Syndrome in Patients with Colorectal Cancer, Journal Of Isfahan Medical School, 37(535), 824-831. magiran.com/p2037199
مهناز رعایایی، نادیا نجفی زاده، مهران شریفی، نوشین ناظمی نژاد، بررسی تاثیر افزودن کاپتوپریل به رژیم استاندارد شیمی درمانی حاوی کپسیتابین در پیش گیری از بروز سندرم دست و پا در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(535): 824-831. magiran.com/p2037199
Mahnaz Roayaei, Nadia Najafizadeh, Mehran Sharifi, Nooshin Nazeminejad, The Effect of Captopril Added to Standard Chemotherapy Regimen Containing Capecitabine in the Prevention of Hand and Foot Syndrome in Patients with Colorectal Cancer, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(535): 824-831. magiran.com/p2037199
مهناز رعایایی، نادیا نجفی زاده، مهران شریفی، نوشین ناظمی نژاد، "بررسی تاثیر افزودن کاپتوپریل به رژیم استاندارد شیمی درمانی حاوی کپسیتابین در پیش گیری از بروز سندرم دست و پا در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 535 (1398): 824-831. magiran.com/p2037199
Mahnaz Roayaei, Nadia Najafizadeh, Mehran Sharifi, Nooshin Nazeminejad, "The Effect of Captopril Added to Standard Chemotherapy Regimen Containing Capecitabine in the Prevention of Hand and Foot Syndrome in Patients with Colorectal Cancer", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.535 (2019): 824-831. magiran.com/p2037199
مهناز رعایایی، نادیا نجفی زاده، مهران شریفی، نوشین ناظمی نژاد، (1398). 'بررسی تاثیر افزودن کاپتوپریل به رژیم استاندارد شیمی درمانی حاوی کپسیتابین در پیش گیری از بروز سندرم دست و پا در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(535)، صص.824-831. magiran.com/p2037199
Mahnaz Roayaei, Nadia Najafizadeh, Mehran Sharifi, Nooshin Nazeminejad, (2019). 'The Effect of Captopril Added to Standard Chemotherapy Regimen Containing Capecitabine in the Prevention of Hand and Foot Syndrome in Patients with Colorectal Cancer', Journal Of Isfahan Medical School, 37(535), pp.824-831. magiran.com/p2037199
مهناز رعایایی؛ نادیا نجفی زاده؛ مهران شریفی؛ نوشین ناظمی نژاد. "بررسی تاثیر افزودن کاپتوپریل به رژیم استاندارد شیمی درمانی حاوی کپسیتابین در پیش گیری از بروز سندرم دست و پا در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،535 ، 1398، 824-831. magiran.com/p2037199
Mahnaz Roayaei; Nadia Najafizadeh; Mehran Sharifi; Nooshin Nazeminejad. "The Effect of Captopril Added to Standard Chemotherapy Regimen Containing Capecitabine in the Prevention of Hand and Foot Syndrome in Patients with Colorectal Cancer", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 535, 2019, 824-831. magiran.com/p2037199
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال