ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهزاد ناظم ، عظیم هنرمند، نگار رضایی، (1398). بررسی مقایسه ای تغییرات ضربان قلب و فشار خون حین و بعد از درمان الکتریکی تشنجی بیماران به دنبال استفاده از دو دز لابتالول، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(535)، 832-838. magiran.com/p2037200
Azim Honarmand, Negar Rezaei, Behzad Nazem, (2019). Comparative Study of Heart Rate and Blood Pressure Changes during and after Electroconvulsive Therapy Followed by Two Different Doses of Labetalol, Journal Of Isfahan Medical School, 37(535), 832-838. magiran.com/p2037200
بهزاد ناظم ، عظیم هنرمند، نگار رضایی، بررسی مقایسه ای تغییرات ضربان قلب و فشار خون حین و بعد از درمان الکتریکی تشنجی بیماران به دنبال استفاده از دو دز لابتالول. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1398؛ 37(535): 832-838. magiran.com/p2037200
Azim Honarmand, Negar Rezaei, Behzad Nazem, Comparative Study of Heart Rate and Blood Pressure Changes during and after Electroconvulsive Therapy Followed by Two Different Doses of Labetalol, Journal Of Isfahan Medical School, 2019; 37(535): 832-838. magiran.com/p2037200
بهزاد ناظم ، عظیم هنرمند، نگار رضایی، "بررسی مقایسه ای تغییرات ضربان قلب و فشار خون حین و بعد از درمان الکتریکی تشنجی بیماران به دنبال استفاده از دو دز لابتالول"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 37، شماره 535 (1398): 832-838. magiran.com/p2037200
Azim Honarmand, Negar Rezaei, Behzad Nazem, "Comparative Study of Heart Rate and Blood Pressure Changes during and after Electroconvulsive Therapy Followed by Two Different Doses of Labetalol", Journal Of Isfahan Medical School 37, no.535 (2019): 832-838. magiran.com/p2037200
بهزاد ناظم ، عظیم هنرمند، نگار رضایی، (1398). 'بررسی مقایسه ای تغییرات ضربان قلب و فشار خون حین و بعد از درمان الکتریکی تشنجی بیماران به دنبال استفاده از دو دز لابتالول'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37(535)، صص.832-838. magiran.com/p2037200
Azim Honarmand, Negar Rezaei, Behzad Nazem, (2019). 'Comparative Study of Heart Rate and Blood Pressure Changes during and after Electroconvulsive Therapy Followed by Two Different Doses of Labetalol', Journal Of Isfahan Medical School, 37(535), pp.832-838. magiran.com/p2037200
بهزاد ناظم ؛ عظیم هنرمند؛ نگار رضایی. "بررسی مقایسه ای تغییرات ضربان قلب و فشار خون حین و بعد از درمان الکتریکی تشنجی بیماران به دنبال استفاده از دو دز لابتالول". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 37 ،535 ، 1398، 832-838. magiran.com/p2037200
Azim Honarmand; Negar Rezaei; Behzad Nazem. "Comparative Study of Heart Rate and Blood Pressure Changes during and after Electroconvulsive Therapy Followed by Two Different Doses of Labetalol", Journal Of Isfahan Medical School, 37, 535, 2019, 832-838. magiran.com/p2037200
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال