ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خلیل بیگ زاده، مجید خسروی، افسانه نوری، (1398). ساختار روایی دیدگاه و لحن در رمان همسایه ها بر اساس نظریه ژرار ژنت، پژوهشنامه ادبیات داستانی، 8(2)، 1-21. magiran.com/p2037203
Khalil Beigzadeh , Majid Khosravi, Afsaneh Noori, (2019). The Narrative Structure of the Perspective and Tone in Neighbor Novel based on the theory of Gerard Genette, Research of Fictional Literature, 8(2), 1-21. magiran.com/p2037203
خلیل بیگ زاده، مجید خسروی، افسانه نوری، ساختار روایی دیدگاه و لحن در رمان همسایه ها بر اساس نظریه ژرار ژنت. پژوهشنامه ادبیات داستانی، 1398؛ 8(2): 1-21. magiran.com/p2037203
Khalil Beigzadeh , Majid Khosravi, Afsaneh Noori, The Narrative Structure of the Perspective and Tone in Neighbor Novel based on the theory of Gerard Genette, Research of Fictional Literature, 2019; 8(2): 1-21. magiran.com/p2037203
خلیل بیگ زاده، مجید خسروی، افسانه نوری، "ساختار روایی دیدگاه و لحن در رمان همسایه ها بر اساس نظریه ژرار ژنت"، پژوهشنامه ادبیات داستانی 8، شماره 2 (1398): 1-21. magiran.com/p2037203
Khalil Beigzadeh , Majid Khosravi, Afsaneh Noori, "The Narrative Structure of the Perspective and Tone in Neighbor Novel based on the theory of Gerard Genette", Research of Fictional Literature 8, no.2 (2019): 1-21. magiran.com/p2037203
خلیل بیگ زاده، مجید خسروی، افسانه نوری، (1398). 'ساختار روایی دیدگاه و لحن در رمان همسایه ها بر اساس نظریه ژرار ژنت'، پژوهشنامه ادبیات داستانی، 8(2)، صص.1-21. magiran.com/p2037203
Khalil Beigzadeh , Majid Khosravi, Afsaneh Noori, (2019). 'The Narrative Structure of the Perspective and Tone in Neighbor Novel based on the theory of Gerard Genette', Research of Fictional Literature, 8(2), pp.1-21. magiran.com/p2037203
خلیل بیگ زاده؛ مجید خسروی؛ افسانه نوری. "ساختار روایی دیدگاه و لحن در رمان همسایه ها بر اساس نظریه ژرار ژنت". پژوهشنامه ادبیات داستانی، 8 ،2 ، 1398، 1-21. magiran.com/p2037203
Khalil Beigzadeh ; Majid Khosravi; Afsaneh Noori. "The Narrative Structure of the Perspective and Tone in Neighbor Novel based on the theory of Gerard Genette", Research of Fictional Literature, 8, 2, 2019, 1-21. magiran.com/p2037203
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال