ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امین شاکری، علی کشاورز، علی قاسمیان، فرانک مرادی، (1397). شبیه سازی جوشش جریانی مادون سرد راهگاه خنک کاری موتورهای احتراق داخلی از طریق مدلسازی عددی درون یک کانال با گرمایش نقطه ای، فصلنامه تحقیقات موتور، 14(53)، 23-32. magiran.com/p2037219
A. Shakeri, A. Keshavarz, A. Qasemian, F. Moradi, (2019). Simulation of Subcooled Flow Boiling Occurring in Internal Combustion Engine Water Jacket by Numerical Modeling in a Channel with Hot Spot, The Journal of Engine Research, 14(53), 23-32. magiran.com/p2037219
امین شاکری، علی کشاورز، علی قاسمیان، فرانک مرادی، شبیه سازی جوشش جریانی مادون سرد راهگاه خنک کاری موتورهای احتراق داخلی از طریق مدلسازی عددی درون یک کانال با گرمایش نقطه ای. فصلنامه تحقیقات موتور، 1397؛ 14(53): 23-32. magiran.com/p2037219
A. Shakeri, A. Keshavarz, A. Qasemian, F. Moradi, Simulation of Subcooled Flow Boiling Occurring in Internal Combustion Engine Water Jacket by Numerical Modeling in a Channel with Hot Spot, The Journal of Engine Research, 2019; 14(53): 23-32. magiran.com/p2037219
امین شاکری، علی کشاورز، علی قاسمیان، فرانک مرادی، "شبیه سازی جوشش جریانی مادون سرد راهگاه خنک کاری موتورهای احتراق داخلی از طریق مدلسازی عددی درون یک کانال با گرمایش نقطه ای"، فصلنامه تحقیقات موتور 14، شماره 53 (1397): 23-32. magiran.com/p2037219
A. Shakeri, A. Keshavarz, A. Qasemian, F. Moradi, "Simulation of Subcooled Flow Boiling Occurring in Internal Combustion Engine Water Jacket by Numerical Modeling in a Channel with Hot Spot", The Journal of Engine Research 14, no.53 (2019): 23-32. magiran.com/p2037219
امین شاکری، علی کشاورز، علی قاسمیان، فرانک مرادی، (1397). 'شبیه سازی جوشش جریانی مادون سرد راهگاه خنک کاری موتورهای احتراق داخلی از طریق مدلسازی عددی درون یک کانال با گرمایش نقطه ای'، فصلنامه تحقیقات موتور، 14(53)، صص.23-32. magiran.com/p2037219
A. Shakeri, A. Keshavarz, A. Qasemian, F. Moradi, (2019). 'Simulation of Subcooled Flow Boiling Occurring in Internal Combustion Engine Water Jacket by Numerical Modeling in a Channel with Hot Spot', The Journal of Engine Research, 14(53), pp.23-32. magiran.com/p2037219
امین شاکری؛ علی کشاورز؛ علی قاسمیان؛ فرانک مرادی. "شبیه سازی جوشش جریانی مادون سرد راهگاه خنک کاری موتورهای احتراق داخلی از طریق مدلسازی عددی درون یک کانال با گرمایش نقطه ای". فصلنامه تحقیقات موتور، 14 ،53 ، 1397، 23-32. magiran.com/p2037219
A. Shakeri; A. Keshavarz; A. Qasemian; F. Moradi. "Simulation of Subcooled Flow Boiling Occurring in Internal Combustion Engine Water Jacket by Numerical Modeling in a Channel with Hot Spot", The Journal of Engine Research, 14, 53, 2019, 23-32. magiran.com/p2037219
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال