ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن پوررضا بیلندی، عباس خاشعی سیوکی، مصطفی یعقوب زاده، احمد جعفرزاده، (1398). بررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر بیرجند)، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 42(3)، 89-103. magiran.com/p2037275
M. Pourreza, Bilondi, A. Khashei, Siuki, M .Yaghoobzadeh, A. Jafarzadeh, (2019). Assessment of Reliability Variations of the Rainwater Catchment System Using Future GCM Output Data (Case Study: Birjand City), Irrigation Sciences and Engineering, 42(3), 89-103. magiran.com/p2037275
محسن پوررضا بیلندی، عباس خاشعی سیوکی، مصطفی یعقوب زاده، احمد جعفرزاده، بررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر بیرجند). فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 1398؛ 42(3): 89-103. magiran.com/p2037275
M. Pourreza, Bilondi, A. Khashei, Siuki, M .Yaghoobzadeh, A. Jafarzadeh, Assessment of Reliability Variations of the Rainwater Catchment System Using Future GCM Output Data (Case Study: Birjand City), Irrigation Sciences and Engineering, 2019; 42(3): 89-103. magiran.com/p2037275
محسن پوررضا بیلندی، عباس خاشعی سیوکی، مصطفی یعقوب زاده، احمد جعفرزاده، "بررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر بیرجند)"، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری 42، شماره 3 (1398): 89-103. magiran.com/p2037275
M. Pourreza, Bilondi, A. Khashei, Siuki, M .Yaghoobzadeh, A. Jafarzadeh, "Assessment of Reliability Variations of the Rainwater Catchment System Using Future GCM Output Data (Case Study: Birjand City)", Irrigation Sciences and Engineering 42, no.3 (2019): 89-103. magiran.com/p2037275
محسن پوررضا بیلندی، عباس خاشعی سیوکی، مصطفی یعقوب زاده، احمد جعفرزاده، (1398). 'بررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر بیرجند)'، فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 42(3)، صص.89-103. magiran.com/p2037275
M. Pourreza, Bilondi, A. Khashei, Siuki, M .Yaghoobzadeh, A. Jafarzadeh, (2019). 'Assessment of Reliability Variations of the Rainwater Catchment System Using Future GCM Output Data (Case Study: Birjand City)', Irrigation Sciences and Engineering, 42(3), pp.89-103. magiran.com/p2037275
محسن پوررضا بیلندی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ مصطفی یعقوب زاده؛ احمد جعفرزاده. "بررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر بیرجند)". فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری، 42 ،3 ، 1398، 89-103. magiran.com/p2037275
M. Pourreza; Bilondi; A. Khashei; Siuki; M .Yaghoobzadeh; A. Jafarzadeh. "Assessment of Reliability Variations of the Rainwater Catchment System Using Future GCM Output Data (Case Study: Birjand City)", Irrigation Sciences and Engineering, 42, 3, 2019, 89-103. magiran.com/p2037275
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال