ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امیرعلی مهاجرانی، علینقی مشایخی، مسعود طالبیان، (1398). حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت های دولتی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 14(53)، 1-37. magiran.com/p2037290
Amirali Mohajerani, Ali Mashayekhi, Masoud Talebian , (2019). Corporate governance in Iran: the case of state-owned enterprises, Iranian journal of management sciences, 14(53), 1-37. magiran.com/p2037290
امیرعلی مهاجرانی، علینقی مشایخی، مسعود طالبیان، حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت های دولتی. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 1398؛ 14(53): 1-37. magiran.com/p2037290
Amirali Mohajerani, Ali Mashayekhi, Masoud Talebian , Corporate governance in Iran: the case of state-owned enterprises, Iranian journal of management sciences, 2019; 14(53): 1-37. magiran.com/p2037290
امیرعلی مهاجرانی، علینقی مشایخی، مسعود طالبیان، "حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت های دولتی"، فصلنامه علوم مدیریت ایران 14، شماره 53 (1398): 1-37. magiran.com/p2037290
Amirali Mohajerani, Ali Mashayekhi, Masoud Talebian , "Corporate governance in Iran: the case of state-owned enterprises", Iranian journal of management sciences 14, no.53 (2019): 1-37. magiran.com/p2037290
امیرعلی مهاجرانی، علینقی مشایخی، مسعود طالبیان، (1398). 'حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت های دولتی'، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 14(53)، صص.1-37. magiran.com/p2037290
Amirali Mohajerani, Ali Mashayekhi, Masoud Talebian , (2019). 'Corporate governance in Iran: the case of state-owned enterprises', Iranian journal of management sciences, 14(53), pp.1-37. magiran.com/p2037290
امیرعلی مهاجرانی؛ علینقی مشایخی؛ مسعود طالبیان. "حکمرانی شرکتی در ایران: پژوهش موردی شرکت های دولتی". فصلنامه علوم مدیریت ایران، 14 ،53 ، 1398، 1-37. magiran.com/p2037290
Amirali Mohajerani; Ali Mashayekhi; Masoud Talebian . "Corporate governance in Iran: the case of state-owned enterprises", Iranian journal of management sciences, 14, 53, 2019, 1-37. magiran.com/p2037290
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال