ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فیروزه ستوده، علی محمدی، علی نقی مصلح شیرازی، حبیباللهرعنایی کرد شولی، (1398). تاثیر سناریوهای محیطی بر عملکرد سیستم پویای بازاریابی: (مطالعه کارگزاری های بورس و اوراق بهادار)، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 14(53)، 109-134. magiran.com/p2037294
Firouzeh Setoudeh , Ali Mohammadi, Ali Naghi Mosleh Shirazi, Habibollah Raanai Kordshouli, (2019). The effect of environmental scenarios on the performance of marketing dynamic system: A study of stock exchange brokerages, Iranian journal of management sciences, 14(53), 109-134. magiran.com/p2037294
فیروزه ستوده، علی محمدی، علی نقی مصلح شیرازی، حبیباللهرعنایی کرد شولی، تاثیر سناریوهای محیطی بر عملکرد سیستم پویای بازاریابی: (مطالعه کارگزاری های بورس و اوراق بهادار). فصلنامه علوم مدیریت ایران، 1398؛ 14(53): 109-134. magiran.com/p2037294
Firouzeh Setoudeh , Ali Mohammadi, Ali Naghi Mosleh Shirazi, Habibollah Raanai Kordshouli, The effect of environmental scenarios on the performance of marketing dynamic system: A study of stock exchange brokerages, Iranian journal of management sciences, 2019; 14(53): 109-134. magiran.com/p2037294
فیروزه ستوده، علی محمدی، علی نقی مصلح شیرازی، حبیباللهرعنایی کرد شولی، "تاثیر سناریوهای محیطی بر عملکرد سیستم پویای بازاریابی: (مطالعه کارگزاری های بورس و اوراق بهادار)"، فصلنامه علوم مدیریت ایران 14، شماره 53 (1398): 109-134. magiran.com/p2037294
Firouzeh Setoudeh , Ali Mohammadi, Ali Naghi Mosleh Shirazi, Habibollah Raanai Kordshouli, "The effect of environmental scenarios on the performance of marketing dynamic system: A study of stock exchange brokerages", Iranian journal of management sciences 14, no.53 (2019): 109-134. magiran.com/p2037294
فیروزه ستوده، علی محمدی، علی نقی مصلح شیرازی، حبیباللهرعنایی کرد شولی، (1398). 'تاثیر سناریوهای محیطی بر عملکرد سیستم پویای بازاریابی: (مطالعه کارگزاری های بورس و اوراق بهادار)'، فصلنامه علوم مدیریت ایران، 14(53)، صص.109-134. magiran.com/p2037294
Firouzeh Setoudeh , Ali Mohammadi, Ali Naghi Mosleh Shirazi, Habibollah Raanai Kordshouli, (2019). 'The effect of environmental scenarios on the performance of marketing dynamic system: A study of stock exchange brokerages', Iranian journal of management sciences, 14(53), pp.109-134. magiran.com/p2037294
فیروزه ستوده؛ علی محمدی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ حبیباللهرعنایی کرد شولی. "تاثیر سناریوهای محیطی بر عملکرد سیستم پویای بازاریابی: (مطالعه کارگزاری های بورس و اوراق بهادار)". فصلنامه علوم مدیریت ایران، 14 ،53 ، 1398، 109-134. magiran.com/p2037294
Firouzeh Setoudeh ; Ali Mohammadi; Ali Naghi Mosleh Shirazi; Habibollah Raanai Kordshouli. "The effect of environmental scenarios on the performance of marketing dynamic system: A study of stock exchange brokerages", Iranian journal of management sciences, 14, 53, 2019, 109-134. magiran.com/p2037294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال