ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا نوره، کامران طاهرپور، محمد اکبری قرایی، حسن شیرزادی، حسینعلی قاسمی، (1398). اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه چویر و افزودنی های خوراکی رایج بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمائی خون جوجه های گوشتی، مجله تولیدات دامی، 21(3)، 381-392. magiran.com/p2037303
Zahra Nooreh, Kamran Taherpour , Mohammad Akbari Gharaei, Hassan Shizadi, Hossein Ali Ghasemi, (2019). Effects of hydroalcoholic extract of Ferulago angulata and common feed additives on performance and some blood biochemical traits of broiler chickens, Journal of Animal Productions, 21(3), 381-392. magiran.com/p2037303
زهرا نوره، کامران طاهرپور، محمد اکبری قرایی، حسن شیرزادی، حسینعلی قاسمی، اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه چویر و افزودنی های خوراکی رایج بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمائی خون جوجه های گوشتی. مجله تولیدات دامی، 1398؛ 21(3): 381-392. magiran.com/p2037303
Zahra Nooreh, Kamran Taherpour , Mohammad Akbari Gharaei, Hassan Shizadi, Hossein Ali Ghasemi, Effects of hydroalcoholic extract of Ferulago angulata and common feed additives on performance and some blood biochemical traits of broiler chickens, Journal of Animal Productions, 2019; 21(3): 381-392. magiran.com/p2037303
زهرا نوره، کامران طاهرپور، محمد اکبری قرایی، حسن شیرزادی، حسینعلی قاسمی، "اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه چویر و افزودنی های خوراکی رایج بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمائی خون جوجه های گوشتی"، مجله تولیدات دامی 21، شماره 3 (1398): 381-392. magiran.com/p2037303
Zahra Nooreh, Kamran Taherpour , Mohammad Akbari Gharaei, Hassan Shizadi, Hossein Ali Ghasemi, "Effects of hydroalcoholic extract of Ferulago angulata and common feed additives on performance and some blood biochemical traits of broiler chickens", Journal of Animal Productions 21, no.3 (2019): 381-392. magiran.com/p2037303
زهرا نوره، کامران طاهرپور، محمد اکبری قرایی، حسن شیرزادی، حسینعلی قاسمی، (1398). 'اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه چویر و افزودنی های خوراکی رایج بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمائی خون جوجه های گوشتی'، مجله تولیدات دامی، 21(3)، صص.381-392. magiran.com/p2037303
Zahra Nooreh, Kamran Taherpour , Mohammad Akbari Gharaei, Hassan Shizadi, Hossein Ali Ghasemi, (2019). 'Effects of hydroalcoholic extract of Ferulago angulata and common feed additives on performance and some blood biochemical traits of broiler chickens', Journal of Animal Productions, 21(3), pp.381-392. magiran.com/p2037303
زهرا نوره؛ کامران طاهرپور؛ محمد اکبری قرایی؛ حسن شیرزادی؛ حسینعلی قاسمی. "اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه چویر و افزودنی های خوراکی رایج بر عملکرد و برخی صفات بیوشیمائی خون جوجه های گوشتی". مجله تولیدات دامی، 21 ،3 ، 1398، 381-392. magiran.com/p2037303
Zahra Nooreh; Kamran Taherpour ; Mohammad Akbari Gharaei; Hassan Shizadi; Hossein Ali Ghasemi. "Effects of hydroalcoholic extract of Ferulago angulata and common feed additives on performance and some blood biochemical traits of broiler chickens", Journal of Animal Productions, 21, 3, 2019, 381-392. magiran.com/p2037303
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال