ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Shaghayegh Amandokht Saghezchi, Mohammad Amin Abdollahifar Abdollahifar, Nahid Azad, Vahid Jajarmi, Seyedeh Susan Sadjadpour, Naheid Neikoei, Shabnam Abdi, Mohammad Hassan Heidari, Hojjat Allah Abbaszadeh, (2019). The Effect of Prenatal Exposure to 2.4 GHz Radio Frequency on the Histology and Expression of the osteocalcin and RUNX2 Gene of the Forelimb in an NMRI Mouse, Journal of Lasers in Medical Sciences, 10(4), 283-289. magiran.com/p2037332
Shaghayegh Amandokht Saghezchi, Mohammad Amin Abdollahifar Abdollahifar, Nahid Azad, Vahid Jajarmi, Seyedeh Susan Sadjadpour, Naheid Neikoei, Shabnam Abdi, Mohammad Hassan Heidari, Hojjat Allah Abbaszadeh, The Effect of Prenatal Exposure to 2.4 GHz Radio Frequency on the Histology and Expression of the osteocalcin and RUNX2 Gene of the Forelimb in an NMRI Mouse, Journal of Lasers in Medical Sciences, 2019; 10(4): 283-289. magiran.com/p2037332
Shaghayegh Amandokht Saghezchi, Mohammad Amin Abdollahifar Abdollahifar, Nahid Azad, Vahid Jajarmi, Seyedeh Susan Sadjadpour, Naheid Neikoei, Shabnam Abdi, Mohammad Hassan Heidari, Hojjat Allah Abbaszadeh, "The Effect of Prenatal Exposure to 2.4 GHz Radio Frequency on the Histology and Expression of the osteocalcin and RUNX2 Gene of the Forelimb in an NMRI Mouse", Journal of Lasers in Medical Sciences 10, no.4 (2019): 283-289. magiran.com/p2037332
Shaghayegh Amandokht Saghezchi, Mohammad Amin Abdollahifar Abdollahifar, Nahid Azad, Vahid Jajarmi, Seyedeh Susan Sadjadpour, Naheid Neikoei, Shabnam Abdi, Mohammad Hassan Heidari, Hojjat Allah Abbaszadeh, (2019). 'The Effect of Prenatal Exposure to 2.4 GHz Radio Frequency on the Histology and Expression of the osteocalcin and RUNX2 Gene of the Forelimb in an NMRI Mouse', Journal of Lasers in Medical Sciences, 10(4), pp.283-289. magiran.com/p2037332
Shaghayegh Amandokht Saghezchi; Mohammad Amin Abdollahifar Abdollahifar; Nahid Azad; Vahid Jajarmi; Seyedeh Susan Sadjadpour; Naheid Neikoei; Shabnam Abdi; Mohammad Hassan Heidari; Hojjat Allah Abbaszadeh. "The Effect of Prenatal Exposure to 2.4 GHz Radio Frequency on the Histology and Expression of the osteocalcin and RUNX2 Gene of the Forelimb in an NMRI Mouse", Journal of Lasers in Medical Sciences, 10, 4, 2019, 283-289. magiran.com/p2037332
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال