ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Larissa Costa Santos, Ravana Angelini Sfalcin, Eugenio José Garcia, Fatima Antônia Aparecida Zanin, Aldo Brugnera Júnior, Daniela Fátima Teixeira Silva, Anna Carolina Ratto Tempestini Horliana, Kristianne Porta Santos Fernandes, Raquel Agnelli Mesquita Ferrari, Sandra Kalil Bussadori, (2019). Microleakage of “bulk-fill” composite resin for class II restorations pretreated with CO2 laser in deciduous molars: an in vitro study, Journal of Lasers in Medical Sciences, 10(4), 304-309. magiran.com/p2037335
Larissa Costa Santos, Ravana Angelini Sfalcin, Eugenio José Garcia, Fatima Antônia Aparecida Zanin, Aldo Brugnera Júnior, Daniela Fátima Teixeira Silva, Anna Carolina Ratto Tempestini Horliana, Kristianne Porta Santos Fernandes, Raquel Agnelli Mesquita Ferrari, Sandra Kalil Bussadori, Microleakage of “bulk-fill” composite resin for class II restorations pretreated with CO2 laser in deciduous molars: an in vitro study, Journal of Lasers in Medical Sciences, 2019; 10(4): 304-309. magiran.com/p2037335
Larissa Costa Santos, Ravana Angelini Sfalcin, Eugenio José Garcia, Fatima Antônia Aparecida Zanin, Aldo Brugnera Júnior, Daniela Fátima Teixeira Silva, Anna Carolina Ratto Tempestini Horliana, Kristianne Porta Santos Fernandes, Raquel Agnelli Mesquita Ferrari, Sandra Kalil Bussadori, "Microleakage of “bulk-fill” composite resin for class II restorations pretreated with CO2 laser in deciduous molars: an in vitro study", Journal of Lasers in Medical Sciences 10, no.4 (2019): 304-309. magiran.com/p2037335
Larissa Costa Santos, Ravana Angelini Sfalcin, Eugenio José Garcia, Fatima Antônia Aparecida Zanin, Aldo Brugnera Júnior, Daniela Fátima Teixeira Silva, Anna Carolina Ratto Tempestini Horliana, Kristianne Porta Santos Fernandes, Raquel Agnelli Mesquita Ferrari, Sandra Kalil Bussadori, (2019). 'Microleakage of “bulk-fill” composite resin for class II restorations pretreated with CO2 laser in deciduous molars: an in vitro study', Journal of Lasers in Medical Sciences, 10(4), pp.304-309. magiran.com/p2037335
Larissa Costa Santos; Ravana Angelini Sfalcin; Eugenio José Garcia; Fatima Antônia Aparecida Zanin; Aldo Brugnera Júnior; Daniela Fátima Teixeira Silva; Anna Carolina Ratto Tempestini Horliana; Kristianne Porta Santos Fernandes; Raquel Agnelli Mesquita Ferrari; Sandra Kalil Bussadori. "Microleakage of “bulk-fill” composite resin for class II restorations pretreated with CO2 laser in deciduous molars: an in vitro study", Journal of Lasers in Medical Sciences, 10, 4, 2019, 304-309. magiran.com/p2037335
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال