ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی زمانی فردانیه، عبدالهادی حسین زاده، حسین هنری، هوشنگ علیزاده، (1398). ارزیابی میزان ایمنی زایی آنتی ژن IpaD متصل شده به لیگاندهای Co1 و STxB به صورت نازال بر علیه باکتری E. coli سویه O157:H7 در موش سوری، فصلنامه ژنتیک نوین، 14(2)، 125-134. magiran.com/p2037382
mojtaba zamani, abdolhadi hoseinzadeh, hosein honari, hooshang alizade, (2019). Immunogenic evaluation of nasal administration of conjugated IpaD with Co1 and STxB ligands against E.coli O157: H7 in mice, Journal of Genetics, 14(2), 125-134. magiran.com/p2037382
مجتبی زمانی فردانیه، عبدالهادی حسین زاده، حسین هنری، هوشنگ علیزاده، ارزیابی میزان ایمنی زایی آنتی ژن IpaD متصل شده به لیگاندهای Co1 و STxB به صورت نازال بر علیه باکتری E. coli سویه O157:H7 در موش سوری. فصلنامه ژنتیک نوین، 1398؛ 14(2): 125-134. magiran.com/p2037382
mojtaba zamani, abdolhadi hoseinzadeh, hosein honari, hooshang alizade, Immunogenic evaluation of nasal administration of conjugated IpaD with Co1 and STxB ligands against E.coli O157: H7 in mice, Journal of Genetics, 2019; 14(2): 125-134. magiran.com/p2037382
مجتبی زمانی فردانیه، عبدالهادی حسین زاده، حسین هنری، هوشنگ علیزاده، "ارزیابی میزان ایمنی زایی آنتی ژن IpaD متصل شده به لیگاندهای Co1 و STxB به صورت نازال بر علیه باکتری E. coli سویه O157:H7 در موش سوری"، فصلنامه ژنتیک نوین 14، شماره 2 (1398): 125-134. magiran.com/p2037382
mojtaba zamani, abdolhadi hoseinzadeh, hosein honari, hooshang alizade, "Immunogenic evaluation of nasal administration of conjugated IpaD with Co1 and STxB ligands against E.coli O157: H7 in mice", Journal of Genetics 14, no.2 (2019): 125-134. magiran.com/p2037382
مجتبی زمانی فردانیه، عبدالهادی حسین زاده، حسین هنری، هوشنگ علیزاده، (1398). 'ارزیابی میزان ایمنی زایی آنتی ژن IpaD متصل شده به لیگاندهای Co1 و STxB به صورت نازال بر علیه باکتری E. coli سویه O157:H7 در موش سوری'، فصلنامه ژنتیک نوین، 14(2)، صص.125-134. magiran.com/p2037382
mojtaba zamani, abdolhadi hoseinzadeh, hosein honari, hooshang alizade, (2019). 'Immunogenic evaluation of nasal administration of conjugated IpaD with Co1 and STxB ligands against E.coli O157: H7 in mice', Journal of Genetics, 14(2), pp.125-134. magiran.com/p2037382
مجتبی زمانی فردانیه؛ عبدالهادی حسین زاده؛ حسین هنری؛ هوشنگ علیزاده. "ارزیابی میزان ایمنی زایی آنتی ژن IpaD متصل شده به لیگاندهای Co1 و STxB به صورت نازال بر علیه باکتری E. coli سویه O157:H7 در موش سوری". فصلنامه ژنتیک نوین، 14 ،2 ، 1398، 125-134. magiran.com/p2037382
mojtaba zamani; abdolhadi hoseinzadeh; hosein honari; hooshang alizade. "Immunogenic evaluation of nasal administration of conjugated IpaD with Co1 and STxB ligands against E.coli O157: H7 in mice", Journal of Genetics, 14, 2, 2019, 125-134. magiran.com/p2037382
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال