ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید میرزایی، چنگیز دهقانیان، (1398). سنتز فوم نیکل-اکسیدنیکل به روش الکتروشیمیایی و کاربرد آن در ابرخازن، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 13(49)، 17-25. magiran.com/p2037455
Majid Mirzaee , Changiz Dehghanian, (2019). Synthesis of Nickel-Nickel oxide foam by electrochemical method and its application in supercapacitor, Advanced Prosesses in Materials Engineering, 13(49), 17-25. magiran.com/p2037455
مجید میرزایی، چنگیز دهقانیان، سنتز فوم نیکل-اکسیدنیکل به روش الکتروشیمیایی و کاربرد آن در ابرخازن. فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 1398؛ 13(49): 17-25. magiran.com/p2037455
Majid Mirzaee , Changiz Dehghanian, Synthesis of Nickel-Nickel oxide foam by electrochemical method and its application in supercapacitor, Advanced Prosesses in Materials Engineering, 2019; 13(49): 17-25. magiran.com/p2037455
مجید میرزایی، چنگیز دهقانیان، "سنتز فوم نیکل-اکسیدنیکل به روش الکتروشیمیایی و کاربرد آن در ابرخازن"، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد 13، شماره 49 (1398): 17-25. magiran.com/p2037455
Majid Mirzaee , Changiz Dehghanian, "Synthesis of Nickel-Nickel oxide foam by electrochemical method and its application in supercapacitor", Advanced Prosesses in Materials Engineering 13, no.49 (2019): 17-25. magiran.com/p2037455
مجید میرزایی، چنگیز دهقانیان، (1398). 'سنتز فوم نیکل-اکسیدنیکل به روش الکتروشیمیایی و کاربرد آن در ابرخازن'، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 13(49)، صص.17-25. magiran.com/p2037455
Majid Mirzaee , Changiz Dehghanian, (2019). 'Synthesis of Nickel-Nickel oxide foam by electrochemical method and its application in supercapacitor', Advanced Prosesses in Materials Engineering, 13(49), pp.17-25. magiran.com/p2037455
مجید میرزایی؛ چنگیز دهقانیان. "سنتز فوم نیکل-اکسیدنیکل به روش الکتروشیمیایی و کاربرد آن در ابرخازن". فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، 13 ،49 ، 1398، 17-25. magiran.com/p2037455
Majid Mirzaee ; Changiz Dehghanian. "Synthesis of Nickel-Nickel oxide foam by electrochemical method and its application in supercapacitor", Advanced Prosesses in Materials Engineering, 13, 49, 2019, 17-25. magiran.com/p2037455
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال