ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید کاظم زاده، جواد اکبری، (1398). تحلیل دقت مکانی تصاویر ماهواره TRMM در برآورد شاخص خشکسالی هواشناسی، مطالعه موردی: کشور ایران، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11(4)، 903-916. magiran.com/p2037571
Majid Kazemzadeh , Javad Akbari, (2019). Spatial resolution analysis of TRMM satellite images to estimate meteorological drought index, case study: Iran, Journal of Watershed Engineering and Management, 11(4), 903-916. magiran.com/p2037571
مجید کاظم زاده، جواد اکبری، تحلیل دقت مکانی تصاویر ماهواره TRMM در برآورد شاخص خشکسالی هواشناسی، مطالعه موردی: کشور ایران. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1398؛ 11(4): 903-916. magiran.com/p2037571
Majid Kazemzadeh , Javad Akbari, Spatial resolution analysis of TRMM satellite images to estimate meteorological drought index, case study: Iran, Journal of Watershed Engineering and Management, 2019; 11(4): 903-916. magiran.com/p2037571
مجید کاظم زاده، جواد اکبری، "تحلیل دقت مکانی تصاویر ماهواره TRMM در برآورد شاخص خشکسالی هواشناسی، مطالعه موردی: کشور ایران"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 11، شماره 4 (1398): 903-916. magiran.com/p2037571
Majid Kazemzadeh , Javad Akbari, "Spatial resolution analysis of TRMM satellite images to estimate meteorological drought index, case study: Iran", Journal of Watershed Engineering and Management 11, no.4 (2019): 903-916. magiran.com/p2037571
مجید کاظم زاده، جواد اکبری، (1398). 'تحلیل دقت مکانی تصاویر ماهواره TRMM در برآورد شاخص خشکسالی هواشناسی، مطالعه موردی: کشور ایران'، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11(4)، صص.903-916. magiran.com/p2037571
Majid Kazemzadeh , Javad Akbari, (2019). 'Spatial resolution analysis of TRMM satellite images to estimate meteorological drought index, case study: Iran', Journal of Watershed Engineering and Management, 11(4), pp.903-916. magiran.com/p2037571
مجید کاظم زاده؛ جواد اکبری. "تحلیل دقت مکانی تصاویر ماهواره TRMM در برآورد شاخص خشکسالی هواشناسی، مطالعه موردی: کشور ایران". مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11 ،4 ، 1398، 903-916. magiran.com/p2037571
Majid Kazemzadeh ; Javad Akbari. "Spatial resolution analysis of TRMM satellite images to estimate meteorological drought index, case study: Iran", Journal of Watershed Engineering and Management, 11, 4, 2019, 903-916. magiran.com/p2037571
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال