ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی میری، مجتبی رحیمی، علی اکبر نوروزی، (1398). ارزیابی دقت برآورد بارش روزانه پایگاه داده های TRMM و GPM در مقابل داده های مشاهده ای در ایران، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11(4)، 972-983. magiran.com/p2037576
Morteza Miri , Mojtaba Rahimi, Aliakbar Noroozi, (2019). Evaluation and comparison of GPM and TRMM daily precipitation with observed precipitation across Iran, Journal of Watershed Engineering and Management, 11(4), 972-983. magiran.com/p2037576
مرتضی میری، مجتبی رحیمی، علی اکبر نوروزی، ارزیابی دقت برآورد بارش روزانه پایگاه داده های TRMM و GPM در مقابل داده های مشاهده ای در ایران. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1398؛ 11(4): 972-983. magiran.com/p2037576
Morteza Miri , Mojtaba Rahimi, Aliakbar Noroozi, Evaluation and comparison of GPM and TRMM daily precipitation with observed precipitation across Iran, Journal of Watershed Engineering and Management, 2019; 11(4): 972-983. magiran.com/p2037576
مرتضی میری، مجتبی رحیمی، علی اکبر نوروزی، "ارزیابی دقت برآورد بارش روزانه پایگاه داده های TRMM و GPM در مقابل داده های مشاهده ای در ایران"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 11، شماره 4 (1398): 972-983. magiran.com/p2037576
Morteza Miri , Mojtaba Rahimi, Aliakbar Noroozi, "Evaluation and comparison of GPM and TRMM daily precipitation with observed precipitation across Iran", Journal of Watershed Engineering and Management 11, no.4 (2019): 972-983. magiran.com/p2037576
مرتضی میری، مجتبی رحیمی، علی اکبر نوروزی، (1398). 'ارزیابی دقت برآورد بارش روزانه پایگاه داده های TRMM و GPM در مقابل داده های مشاهده ای در ایران'، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11(4)، صص.972-983. magiran.com/p2037576
Morteza Miri , Mojtaba Rahimi, Aliakbar Noroozi, (2019). 'Evaluation and comparison of GPM and TRMM daily precipitation with observed precipitation across Iran', Journal of Watershed Engineering and Management, 11(4), pp.972-983. magiran.com/p2037576
مرتضی میری؛ مجتبی رحیمی؛ علی اکبر نوروزی. "ارزیابی دقت برآورد بارش روزانه پایگاه داده های TRMM و GPM در مقابل داده های مشاهده ای در ایران". مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11 ،4 ، 1398، 972-983. magiran.com/p2037576
Morteza Miri ; Mojtaba Rahimi; Aliakbar Noroozi. "Evaluation and comparison of GPM and TRMM daily precipitation with observed precipitation across Iran", Journal of Watershed Engineering and Management, 11, 4, 2019, 972-983. magiran.com/p2037576
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال