ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید فرزین، حمید میرهاشمی، حامد عباسی، زهره مریانجی، پیام خسروی نیا، (1398). آزمون حافظه سیگنال سری زمانی و شبیه سازی فرایند بارش-رواناب با استفاده از مدل های شبکه عصبی و ترکیب موجک-عصبی، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11(4)، 1059-1074. magiran.com/p2037582
Saeed Farzin , Hamid Mirhashemi, Hamed Abbasi, Zohreh Maryanaji, Payam Khosravinia, (2019). Assessing memory signal of time-series and simulation of rainfall-runoff process, using neural networks and wavelet-neural hybrid models, Journal of Watershed Engineering and Management, 11(4), 1059-1074. magiran.com/p2037582
سعید فرزین، حمید میرهاشمی، حامد عباسی، زهره مریانجی، پیام خسروی نیا، آزمون حافظه سیگنال سری زمانی و شبیه سازی فرایند بارش-رواناب با استفاده از مدل های شبکه عصبی و ترکیب موجک-عصبی. مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1398؛ 11(4): 1059-1074. magiran.com/p2037582
Saeed Farzin , Hamid Mirhashemi, Hamed Abbasi, Zohreh Maryanaji, Payam Khosravinia, Assessing memory signal of time-series and simulation of rainfall-runoff process, using neural networks and wavelet-neural hybrid models, Journal of Watershed Engineering and Management, 2019; 11(4): 1059-1074. magiran.com/p2037582
سعید فرزین، حمید میرهاشمی، حامد عباسی، زهره مریانجی، پیام خسروی نیا، "آزمون حافظه سیگنال سری زمانی و شبیه سازی فرایند بارش-رواناب با استفاده از مدل های شبکه عصبی و ترکیب موجک-عصبی"، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز 11، شماره 4 (1398): 1059-1074. magiran.com/p2037582
Saeed Farzin , Hamid Mirhashemi, Hamed Abbasi, Zohreh Maryanaji, Payam Khosravinia, "Assessing memory signal of time-series and simulation of rainfall-runoff process, using neural networks and wavelet-neural hybrid models", Journal of Watershed Engineering and Management 11, no.4 (2019): 1059-1074. magiran.com/p2037582
سعید فرزین، حمید میرهاشمی، حامد عباسی، زهره مریانجی، پیام خسروی نیا، (1398). 'آزمون حافظه سیگنال سری زمانی و شبیه سازی فرایند بارش-رواناب با استفاده از مدل های شبکه عصبی و ترکیب موجک-عصبی'، مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11(4)، صص.1059-1074. magiran.com/p2037582
Saeed Farzin , Hamid Mirhashemi, Hamed Abbasi, Zohreh Maryanaji, Payam Khosravinia, (2019). 'Assessing memory signal of time-series and simulation of rainfall-runoff process, using neural networks and wavelet-neural hybrid models', Journal of Watershed Engineering and Management, 11(4), pp.1059-1074. magiran.com/p2037582
سعید فرزین؛ حمید میرهاشمی؛ حامد عباسی؛ زهره مریانجی؛ پیام خسروی نیا. "آزمون حافظه سیگنال سری زمانی و شبیه سازی فرایند بارش-رواناب با استفاده از مدل های شبکه عصبی و ترکیب موجک-عصبی". مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 11 ،4 ، 1398، 1059-1074. magiran.com/p2037582
Saeed Farzin ; Hamid Mirhashemi; Hamed Abbasi; Zohreh Maryanaji; Payam Khosravinia. "Assessing memory signal of time-series and simulation of rainfall-runoff process, using neural networks and wavelet-neural hybrid models", Journal of Watershed Engineering and Management, 11, 4, 2019, 1059-1074. magiran.com/p2037582
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال