ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر رمضانیان پور، مازیار کاظمیان، سعید صدیقی، فرناز بهمن زاده، رادش امیری، امیر محمد رمضانیان پور، (1398). بررسی دوام ملات های حاوی پوزولان طبیعی تحت تاثیر کربناسیون، فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران، 3(2)، 63-75. magiran.com/p2037737
Ali Akbar Ramezanianpour, Maziar Kazemian , Saeed Sedighi, Farnaz Bahmanzadeh, Radesh Amiri, Amir Mohammad Ramezanianpour, (2019). Study Durability of Mortars with Natural Pozzolans under Carbonation, Journal of New Approaches in Civil Engineering, 3(2), 63-75. magiran.com/p2037737
علی اکبر رمضانیان پور، مازیار کاظمیان، سعید صدیقی، فرناز بهمن زاده، رادش امیری، امیر محمد رمضانیان پور، بررسی دوام ملات های حاوی پوزولان طبیعی تحت تاثیر کربناسیون. فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران، 1398؛ 3(2): 63-75. magiran.com/p2037737
Ali Akbar Ramezanianpour, Maziar Kazemian , Saeed Sedighi, Farnaz Bahmanzadeh, Radesh Amiri, Amir Mohammad Ramezanianpour, Study Durability of Mortars with Natural Pozzolans under Carbonation, Journal of New Approaches in Civil Engineering, 2019; 3(2): 63-75. magiran.com/p2037737
علی اکبر رمضانیان پور، مازیار کاظمیان، سعید صدیقی، فرناز بهمن زاده، رادش امیری، امیر محمد رمضانیان پور، "بررسی دوام ملات های حاوی پوزولان طبیعی تحت تاثیر کربناسیون"، فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران 3، شماره 2 (1398): 63-75. magiran.com/p2037737
Ali Akbar Ramezanianpour, Maziar Kazemian , Saeed Sedighi, Farnaz Bahmanzadeh, Radesh Amiri, Amir Mohammad Ramezanianpour, "Study Durability of Mortars with Natural Pozzolans under Carbonation", Journal of New Approaches in Civil Engineering 3, no.2 (2019): 63-75. magiran.com/p2037737
علی اکبر رمضانیان پور، مازیار کاظمیان، سعید صدیقی، فرناز بهمن زاده، رادش امیری، امیر محمد رمضانیان پور، (1398). 'بررسی دوام ملات های حاوی پوزولان طبیعی تحت تاثیر کربناسیون'، فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران، 3(2)، صص.63-75. magiran.com/p2037737
Ali Akbar Ramezanianpour, Maziar Kazemian , Saeed Sedighi, Farnaz Bahmanzadeh, Radesh Amiri, Amir Mohammad Ramezanianpour, (2019). 'Study Durability of Mortars with Natural Pozzolans under Carbonation', Journal of New Approaches in Civil Engineering, 3(2), pp.63-75. magiran.com/p2037737
علی اکبر رمضانیان پور؛ مازیار کاظمیان؛ سعید صدیقی؛ فرناز بهمن زاده؛ رادش امیری؛ امیر محمد رمضانیان پور. "بررسی دوام ملات های حاوی پوزولان طبیعی تحت تاثیر کربناسیون". فصلنامه رویکردهای نوین در مهندسی عمران، 3 ،2 ، 1398، 63-75. magiran.com/p2037737
Ali Akbar Ramezanianpour; Maziar Kazemian ; Saeed Sedighi; Farnaz Bahmanzadeh; Radesh Amiri; Amir Mohammad Ramezanianpour. "Study Durability of Mortars with Natural Pozzolans under Carbonation", Journal of New Approaches in Civil Engineering, 3, 2, 2019, 63-75. magiran.com/p2037737
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال