ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم علی زاده، سید عباس حسینی، حجت الله جعفریان، رسول قربانی، محمد قلی زاده، (1398). ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان)، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، 361-370. magiran.com/p2037791
Maryam Alizadeh , Seyed Abbas Hosseini, Hojatillah Jafaryan, Rasoul Ghorbani, Mohammad Gholizadeh , (2019). Evaluation seasonal distribution patterns and biodiversity of macroinvertebrates communities in Aji-Su River (Golestan province), Journal of Animal Environment, 11(2), 361-370. magiran.com/p2037791
مریم علی زاده، سید عباس حسینی، حجت الله جعفریان، رسول قربانی، محمد قلی زاده، ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان). فصلنامه محیط زیست جانوری، 1398؛ 11(2): 361-370. magiran.com/p2037791
Maryam Alizadeh , Seyed Abbas Hosseini, Hojatillah Jafaryan, Rasoul Ghorbani, Mohammad Gholizadeh , Evaluation seasonal distribution patterns and biodiversity of macroinvertebrates communities in Aji-Su River (Golestan province), Journal of Animal Environment, 2019; 11(2): 361-370. magiran.com/p2037791
مریم علی زاده، سید عباس حسینی، حجت الله جعفریان، رسول قربانی، محمد قلی زاده، "ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان)"، فصلنامه محیط زیست جانوری 11، شماره 2 (1398): 361-370. magiran.com/p2037791
Maryam Alizadeh , Seyed Abbas Hosseini, Hojatillah Jafaryan, Rasoul Ghorbani, Mohammad Gholizadeh , "Evaluation seasonal distribution patterns and biodiversity of macroinvertebrates communities in Aji-Su River (Golestan province)", Journal of Animal Environment 11, no.2 (2019): 361-370. magiran.com/p2037791
مریم علی زاده، سید عباس حسینی، حجت الله جعفریان، رسول قربانی، محمد قلی زاده، (1398). 'ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان)'، فصلنامه محیط زیست جانوری، 11(2)، صص.361-370. magiran.com/p2037791
Maryam Alizadeh , Seyed Abbas Hosseini, Hojatillah Jafaryan, Rasoul Ghorbani, Mohammad Gholizadeh , (2019). 'Evaluation seasonal distribution patterns and biodiversity of macroinvertebrates communities in Aji-Su River (Golestan province)', Journal of Animal Environment, 11(2), pp.361-370. magiran.com/p2037791
مریم علی زاده؛ سید عباس حسینی؛ حجت الله جعفریان؛ رسول قربانی؛ محمد قلی زاده. "ارزیابی الگوی پراکنش فصلی و تنوع زیستی جوامع درشت بی مهرگان کفزی در رودخانه آجی سو (استان گلستان)". فصلنامه محیط زیست جانوری، 11 ،2 ، 1398، 361-370. magiran.com/p2037791
Maryam Alizadeh ; Seyed Abbas Hosseini; Hojatillah Jafaryan; Rasoul Ghorbani; Mohammad Gholizadeh . "Evaluation seasonal distribution patterns and biodiversity of macroinvertebrates communities in Aji-Su River (Golestan province)", Journal of Animal Environment, 11, 2, 2019, 361-370. magiran.com/p2037791
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال