ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Nayyereh Choubdar, Javad Rafinejad, Mohammad Reza Pourmand, Naseh Maleki, Mostafa Salehi, Zakkyeh Telmadarraiy, Fateh Karimian, Mona Koosha, Abbas Rahimi, Safdar Masoomi, Kourosh Arzamani, Jalil Nejati, Mohsen Karami, Ehsan Mozaffari, Yaser Salim, Eslam Moradi, Behrooz Taghilou, Manouchehr Shirani, Mohammad Ali Oshaghi, (2019). Effect of Meteorological Factors on Hyalomma Species Composition and Their Host Preference, Seasonal Prevalence and Infection Status to Crimean-Congo Haemorrhagic Fever in Iran, Journal of Arthropod-Borne Diseases, 13(3), 268-283. magiran.com/p2037877
Nayyereh Choubdar, Javad Rafinejad, Mohammad Reza Pourmand, Naseh Maleki, Mostafa Salehi, Zakkyeh Telmadarraiy, Fateh Karimian, Mona Koosha, Abbas Rahimi, Safdar Masoomi, Kourosh Arzamani, Jalil Nejati, Mohsen Karami, Ehsan Mozaffari, Yaser Salim, Eslam Moradi, Behrooz Taghilou, Manouchehr Shirani, Mohammad Ali Oshaghi, Effect of Meteorological Factors on Hyalomma Species Composition and Their Host Preference, Seasonal Prevalence and Infection Status to Crimean-Congo Haemorrhagic Fever in Iran, Journal of Arthropod-Borne Diseases, 2019; 13(3): 268-283. magiran.com/p2037877
Nayyereh Choubdar, Javad Rafinejad, Mohammad Reza Pourmand, Naseh Maleki, Mostafa Salehi, Zakkyeh Telmadarraiy, Fateh Karimian, Mona Koosha, Abbas Rahimi, Safdar Masoomi, Kourosh Arzamani, Jalil Nejati, Mohsen Karami, Ehsan Mozaffari, Yaser Salim, Eslam Moradi, Behrooz Taghilou, Manouchehr Shirani, Mohammad Ali Oshaghi, "Effect of Meteorological Factors on Hyalomma Species Composition and Their Host Preference, Seasonal Prevalence and Infection Status to Crimean-Congo Haemorrhagic Fever in Iran", Journal of Arthropod-Borne Diseases 13, no.3 (2019): 268-283. magiran.com/p2037877
Nayyereh Choubdar, Javad Rafinejad, Mohammad Reza Pourmand, Naseh Maleki, Mostafa Salehi, Zakkyeh Telmadarraiy, Fateh Karimian, Mona Koosha, Abbas Rahimi, Safdar Masoomi, Kourosh Arzamani, Jalil Nejati, Mohsen Karami, Ehsan Mozaffari, Yaser Salim, Eslam Moradi, Behrooz Taghilou, Manouchehr Shirani, Mohammad Ali Oshaghi, (2019). 'Effect of Meteorological Factors on Hyalomma Species Composition and Their Host Preference, Seasonal Prevalence and Infection Status to Crimean-Congo Haemorrhagic Fever in Iran', Journal of Arthropod-Borne Diseases, 13(3), pp.268-283. magiran.com/p2037877
Nayyereh Choubdar; Javad Rafinejad; Mohammad Reza Pourmand; Naseh Maleki; Mostafa Salehi; Zakkyeh Telmadarraiy; Fateh Karimian; Mona Koosha; Abbas Rahimi; Safdar Masoomi; Kourosh Arzamani; Jalil Nejati; Mohsen Karami; Ehsan Mozaffari; Yaser Salim; Eslam Moradi; Behrooz Taghilou; Manouchehr Shirani; Mohammad Ali Oshaghi. "Effect of Meteorological Factors on Hyalomma Species Composition and Their Host Preference, Seasonal Prevalence and Infection Status to Crimean-Congo Haemorrhagic Fever in Iran", Journal of Arthropod-Borne Diseases, 13, 3, 2019, 268-283. magiran.com/p2037877
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال