ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید بیژه، فرشته کوره پز، فاطمه دارینی، (1398). تاثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه وزن، مجله زیست شناسی جانوری، 11(4)، 21-34. magiran.com/p2037944
N. Bijeh , F. Dareini, F. Korepaz, (2019). Effect of Four Weeks of Aerobic Training and Triphala Supplementation on Levels of Lipid Profile and Body Composition in Obese and Overweight Girls, Journal of Animal Biology, 11(4), 21-34. magiran.com/p2037944
ناهید بیژه، فرشته کوره پز، فاطمه دارینی، تاثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه وزن. مجله زیست شناسی جانوری، 1398؛ 11(4): 21-34. magiran.com/p2037944
N. Bijeh , F. Dareini, F. Korepaz, Effect of Four Weeks of Aerobic Training and Triphala Supplementation on Levels of Lipid Profile and Body Composition in Obese and Overweight Girls, Journal of Animal Biology, 2019; 11(4): 21-34. magiran.com/p2037944
ناهید بیژه، فرشته کوره پز، فاطمه دارینی، "تاثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه وزن"، مجله زیست شناسی جانوری 11، شماره 4 (1398): 21-34. magiran.com/p2037944
N. Bijeh , F. Dareini, F. Korepaz, "Effect of Four Weeks of Aerobic Training and Triphala Supplementation on Levels of Lipid Profile and Body Composition in Obese and Overweight Girls", Journal of Animal Biology 11, no.4 (2019): 21-34. magiran.com/p2037944
ناهید بیژه، فرشته کوره پز، فاطمه دارینی، (1398). 'تاثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه وزن'، مجله زیست شناسی جانوری، 11(4)، صص.21-34. magiran.com/p2037944
N. Bijeh , F. Dareini, F. Korepaz, (2019). 'Effect of Four Weeks of Aerobic Training and Triphala Supplementation on Levels of Lipid Profile and Body Composition in Obese and Overweight Girls', Journal of Animal Biology, 11(4), pp.21-34. magiran.com/p2037944
ناهید بیژه؛ فرشته کوره پز؛ فاطمه دارینی. "تاثیر چهار هفته تمرین هوازی و مصرف مکمل اطریفل صغیر بر سطوح نیم رخ لیپیدی و ترکیب بدنی در دختران چاق و دارای اضافه وزن". مجله زیست شناسی جانوری، 11 ،4 ، 1398، 21-34. magiran.com/p2037944
N. Bijeh ; F. Dareini; F. Korepaz. "Effect of Four Weeks of Aerobic Training and Triphala Supplementation on Levels of Lipid Profile and Body Composition in Obese and Overweight Girls", Journal of Animal Biology, 11, 4, 2019, 21-34. magiran.com/p2037944
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال