ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرزو پایدارفرد، مهدی محمدزاده، حسن بلخاری قهی، محمد علی لسانی فشارکی، (1397). تحلیل گفتمانی مدل آزمون در 2 نگاره ی رودررویی حضرت موسی(ع) و ساحران از فالنامه ی صفویه، نشریه هنرهای صناعی اسلامی، 3(1)، 85-98. magiran.com/p2038268
Mahdi Mohammadzadeh, (2019). The Discourse Analysis of the testament Model in 2 Miniatures in Persian Challenges of Prophet Moses and the Witches From Safavid Falnama, Journal of Islamic Crafts, 3(1), 85-98. magiran.com/p2038268
آرزو پایدارفرد، مهدی محمدزاده، حسن بلخاری قهی، محمد علی لسانی فشارکی، تحلیل گفتمانی مدل آزمون در 2 نگاره ی رودررویی حضرت موسی(ع) و ساحران از فالنامه ی صفویه. نشریه هنرهای صناعی اسلامی، 1397؛ 3(1): 85-98. magiran.com/p2038268
Mahdi Mohammadzadeh, The Discourse Analysis of the testament Model in 2 Miniatures in Persian Challenges of Prophet Moses and the Witches From Safavid Falnama, Journal of Islamic Crafts, 2019; 3(1): 85-98. magiran.com/p2038268
آرزو پایدارفرد، مهدی محمدزاده، حسن بلخاری قهی، محمد علی لسانی فشارکی، "تحلیل گفتمانی مدل آزمون در 2 نگاره ی رودررویی حضرت موسی(ع) و ساحران از فالنامه ی صفویه"، نشریه هنرهای صناعی اسلامی 3، شماره 1 (1397): 85-98. magiran.com/p2038268
Mahdi Mohammadzadeh, "The Discourse Analysis of the testament Model in 2 Miniatures in Persian Challenges of Prophet Moses and the Witches From Safavid Falnama", Journal of Islamic Crafts 3, no.1 (2019): 85-98. magiran.com/p2038268
آرزو پایدارفرد، مهدی محمدزاده، حسن بلخاری قهی، محمد علی لسانی فشارکی، (1397). 'تحلیل گفتمانی مدل آزمون در 2 نگاره ی رودررویی حضرت موسی(ع) و ساحران از فالنامه ی صفویه'، نشریه هنرهای صناعی اسلامی، 3(1)، صص.85-98. magiran.com/p2038268
Mahdi Mohammadzadeh, (2019). 'The Discourse Analysis of the testament Model in 2 Miniatures in Persian Challenges of Prophet Moses and the Witches From Safavid Falnama', Journal of Islamic Crafts, 3(1), pp.85-98. magiran.com/p2038268
آرزو پایدارفرد؛ مهدی محمدزاده؛ حسن بلخاری قهی؛ محمد علی لسانی فشارکی. "تحلیل گفتمانی مدل آزمون در 2 نگاره ی رودررویی حضرت موسی(ع) و ساحران از فالنامه ی صفویه". نشریه هنرهای صناعی اسلامی، 3 ،1 ، 1397، 85-98. magiran.com/p2038268
Mahdi Mohammadzadeh. "The Discourse Analysis of the testament Model in 2 Miniatures in Persian Challenges of Prophet Moses and the Witches From Safavid Falnama", Journal of Islamic Crafts, 3, 1, 2019, 85-98. magiran.com/p2038268
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال