ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی صادقی، عوض حیدرپور، رسول فراست کیش، مجید نکوفرد، فاطمه شیما هادی پور زاده، حسن عطارزاده، (1398). تعیین میزان نیاز به ترانسفوزیون خون حین و بعد از عمل در بیماران بزرگسال تحت عمل جراحی قلب در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 41(1)، 2-10. magiran.com/p2038280
Ali Sadeghi, Avaz Heydarpour, Rasoul Farasatkish, Majid Nekoofard, Hasan Attarzadeh, fatemeh shima pourzadeh, (2019). Determination of Need for Transfusion of Blood During and After Surgery in Adult Patients Undergoing Cardiac Surgery in Rajaie Heart Center, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 41(1), 2-10. magiran.com/p2038280
علی صادقی، عوض حیدرپور، رسول فراست کیش، مجید نکوفرد، فاطمه شیما هادی پور زاده، حسن عطارزاده، تعیین میزان نیاز به ترانسفوزیون خون حین و بعد از عمل در بیماران بزرگسال تحت عمل جراحی قلب در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1398؛ 41(1): 2-10. magiran.com/p2038280
Ali Sadeghi, Avaz Heydarpour, Rasoul Farasatkish, Majid Nekoofard, Hasan Attarzadeh, fatemeh shima pourzadeh, Determination of Need for Transfusion of Blood During and After Surgery in Adult Patients Undergoing Cardiac Surgery in Rajaie Heart Center, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2019; 41(1): 2-10. magiran.com/p2038280
علی صادقی، عوض حیدرپور، رسول فراست کیش، مجید نکوفرد، فاطمه شیما هادی پور زاده، حسن عطارزاده، "تعیین میزان نیاز به ترانسفوزیون خون حین و بعد از عمل در بیماران بزرگسال تحت عمل جراحی قلب در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 41، شماره 1 (1398): 2-10. magiran.com/p2038280
Ali Sadeghi, Avaz Heydarpour, Rasoul Farasatkish, Majid Nekoofard, Hasan Attarzadeh, fatemeh shima pourzadeh, "Determination of Need for Transfusion of Blood During and After Surgery in Adult Patients Undergoing Cardiac Surgery in Rajaie Heart Center", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 41, no.1 (2019): 2-10. magiran.com/p2038280
علی صادقی، عوض حیدرپور، رسول فراست کیش، مجید نکوفرد، فاطمه شیما هادی پور زاده، حسن عطارزاده، (1398). 'تعیین میزان نیاز به ترانسفوزیون خون حین و بعد از عمل در بیماران بزرگسال تحت عمل جراحی قلب در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 41(1)، صص.2-10. magiran.com/p2038280
Ali Sadeghi, Avaz Heydarpour, Rasoul Farasatkish, Majid Nekoofard, Hasan Attarzadeh, fatemeh shima pourzadeh, (2019). 'Determination of Need for Transfusion of Blood During and After Surgery in Adult Patients Undergoing Cardiac Surgery in Rajaie Heart Center', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 41(1), pp.2-10. magiran.com/p2038280
علی صادقی؛ عوض حیدرپور؛ رسول فراست کیش؛ مجید نکوفرد؛ فاطمه شیما هادی پور زاده؛ حسن عطارزاده. "تعیین میزان نیاز به ترانسفوزیون خون حین و بعد از عمل در بیماران بزرگسال تحت عمل جراحی قلب در بیمارستان قلب شهید رجایی تهران". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 41 ،1 ، 1398، 2-10. magiran.com/p2038280
Ali Sadeghi; Avaz Heydarpour; Rasoul Farasatkish; Majid Nekoofard; Hasan Attarzadeh; fatemeh shima pourzadeh. "Determination of Need for Transfusion of Blood During and After Surgery in Adult Patients Undergoing Cardiac Surgery in Rajaie Heart Center", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 41, 1, 2019, 2-10. magiran.com/p2038280
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال