ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهدخت رحیم پور، ابوالقاسم نعمت، (1397). شناسایی و بررسی سفره های سیستان و بلوچستان (با تاکید بر ساختار بافت و نقش مایه ها)، نشریه گلجام، 34، 12-19. magiran.com/p2038282
Shahdokht Rahimppour, Abolghasem Nemat, (2019). Identification and study of Sistan and Baluchestan tablecloths With an emphasis on Texture structure and Motifs)), Quarterly Scientific-Research Goljaam, 34, 12-19. magiran.com/p2038282
شهدخت رحیم پور، ابوالقاسم نعمت، شناسایی و بررسی سفره های سیستان و بلوچستان (با تاکید بر ساختار بافت و نقش مایه ها). نشریه گلجام، 1397؛ 34: 12-19. magiran.com/p2038282
Shahdokht Rahimppour, Abolghasem Nemat, Identification and study of Sistan and Baluchestan tablecloths With an emphasis on Texture structure and Motifs)), Quarterly Scientific-Research Goljaam, 2019; 34: 12-19. magiran.com/p2038282
شهدخت رحیم پور، ابوالقاسم نعمت، "شناسایی و بررسی سفره های سیستان و بلوچستان (با تاکید بر ساختار بافت و نقش مایه ها)"، نشریه گلجام ،34 (1397): 12-19. magiran.com/p2038282
Shahdokht Rahimppour, Abolghasem Nemat, "Identification and study of Sistan and Baluchestan tablecloths With an emphasis on Texture structure and Motifs))", Quarterly Scientific-Research Goljaam no. 34 (2019): 12-19. magiran.com/p2038282
شهدخت رحیم پور، ابوالقاسم نعمت، (1397). 'شناسایی و بررسی سفره های سیستان و بلوچستان (با تاکید بر ساختار بافت و نقش مایه ها)'، نشریه گلجام، 34، صص.12-19. magiran.com/p2038282
Shahdokht Rahimppour, Abolghasem Nemat, (2019). 'Identification and study of Sistan and Baluchestan tablecloths With an emphasis on Texture structure and Motifs))', Quarterly Scientific-Research Goljaam, 34, pp.12-19. magiran.com/p2038282
شهدخت رحیم پور؛ ابوالقاسم نعمت. "شناسایی و بررسی سفره های سیستان و بلوچستان (با تاکید بر ساختار بافت و نقش مایه ها)". نشریه گلجام، 34 ، 1397، 12-19. magiran.com/p2038282
Shahdokht Rahimppour; Abolghasem Nemat. "Identification and study of Sistan and Baluchestan tablecloths With an emphasis on Texture structure and Motifs))", Quarterly Scientific-Research Goljaam, 34, 2019, 12-19. magiran.com/p2038282
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال