ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرنوش ایران منش، علی وندشعاری، (1397). بررسی ساختار فرمی طرح ونقش قالی یک سرناظم استان فارس ازدوره قاجارتا معاصر، نشریه گلجام، 34، 46-60. magiran.com/p2038285
Farnoosh Iranmanesh, Ali Vandshoari, (2019). The Study of the Formal Structure of Pattern and Design of Yek-sar Nazem Rugs of Fars Province from Qajar Era to the Contemporary Period, Quarterly Scientific-Research Goljaam, 34, 46-60. magiran.com/p2038285
فرنوش ایران منش، علی وندشعاری، بررسی ساختار فرمی طرح ونقش قالی یک سرناظم استان فارس ازدوره قاجارتا معاصر. نشریه گلجام، 1397؛ 34: 46-60. magiran.com/p2038285
Farnoosh Iranmanesh, Ali Vandshoari, The Study of the Formal Structure of Pattern and Design of Yek-sar Nazem Rugs of Fars Province from Qajar Era to the Contemporary Period, Quarterly Scientific-Research Goljaam, 2019; 34: 46-60. magiran.com/p2038285
فرنوش ایران منش، علی وندشعاری، "بررسی ساختار فرمی طرح ونقش قالی یک سرناظم استان فارس ازدوره قاجارتا معاصر"، نشریه گلجام ،34 (1397): 46-60. magiran.com/p2038285
Farnoosh Iranmanesh, Ali Vandshoari, "The Study of the Formal Structure of Pattern and Design of Yek-sar Nazem Rugs of Fars Province from Qajar Era to the Contemporary Period", Quarterly Scientific-Research Goljaam no. 34 (2019): 46-60. magiran.com/p2038285
فرنوش ایران منش، علی وندشعاری، (1397). 'بررسی ساختار فرمی طرح ونقش قالی یک سرناظم استان فارس ازدوره قاجارتا معاصر'، نشریه گلجام، 34، صص.46-60. magiran.com/p2038285
Farnoosh Iranmanesh, Ali Vandshoari, (2019). 'The Study of the Formal Structure of Pattern and Design of Yek-sar Nazem Rugs of Fars Province from Qajar Era to the Contemporary Period', Quarterly Scientific-Research Goljaam, 34, pp.46-60. magiran.com/p2038285
فرنوش ایران منش؛ علی وندشعاری. "بررسی ساختار فرمی طرح ونقش قالی یک سرناظم استان فارس ازدوره قاجارتا معاصر". نشریه گلجام، 34 ، 1397، 46-60. magiran.com/p2038285
Farnoosh Iranmanesh; Ali Vandshoari. "The Study of the Formal Structure of Pattern and Design of Yek-sar Nazem Rugs of Fars Province from Qajar Era to the Contemporary Period", Quarterly Scientific-Research Goljaam, 34, 2019, 46-60. magiran.com/p2038285
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال