ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیمین تقوی، مهناز دهدیلانی، مرجان دهدیلانی، خسرو هاشمزاده، (1398). بررسی شیوع و عوامل زمینه ساز سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 41(1)، 11-20. magiran.com/p2038294
Simin Taghavi, Mahnaz Dehdilani, Marjan Dehdilani, Khosrow Hashemzadeh, (2019). Determine the frequency, Predisposing Factors and Outcome of Acute Pulmonary Edema in Pregnant Women Referred to Hospitals in Tabriz: 1392- 1393, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 41(1), 11-20. magiran.com/p2038294
سیمین تقوی، مهناز دهدیلانی، مرجان دهدیلانی، خسرو هاشمزاده، بررسی شیوع و عوامل زمینه ساز سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد. فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 1398؛ 41(1): 11-20. magiran.com/p2038294
Simin Taghavi, Mahnaz Dehdilani, Marjan Dehdilani, Khosrow Hashemzadeh, Determine the frequency, Predisposing Factors and Outcome of Acute Pulmonary Edema in Pregnant Women Referred to Hospitals in Tabriz: 1392- 1393, Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 2019; 41(1): 11-20. magiran.com/p2038294
سیمین تقوی، مهناز دهدیلانی، مرجان دهدیلانی، خسرو هاشمزاده، "بررسی شیوع و عوامل زمینه ساز سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد"، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران 41، شماره 1 (1398): 11-20. magiran.com/p2038294
Simin Taghavi, Mahnaz Dehdilani, Marjan Dehdilani, Khosrow Hashemzadeh, "Determine the frequency, Predisposing Factors and Outcome of Acute Pulmonary Edema in Pregnant Women Referred to Hospitals in Tabriz: 1392- 1393", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care 41, no.1 (2019): 11-20. magiran.com/p2038294
سیمین تقوی، مهناز دهدیلانی، مرجان دهدیلانی، خسرو هاشمزاده، (1398). 'بررسی شیوع و عوامل زمینه ساز سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد'، فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 41(1)، صص.11-20. magiran.com/p2038294
Simin Taghavi, Mahnaz Dehdilani, Marjan Dehdilani, Khosrow Hashemzadeh, (2019). 'Determine the frequency, Predisposing Factors and Outcome of Acute Pulmonary Edema in Pregnant Women Referred to Hospitals in Tabriz: 1392- 1393', Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 41(1), pp.11-20. magiran.com/p2038294
سیمین تقوی؛ مهناز دهدیلانی؛ مرجان دهدیلانی؛ خسرو هاشمزاده. "بررسی شیوع و عوامل زمینه ساز سوء مصرف مواد در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد". فصلنامه آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران، 41 ،1 ، 1398، 11-20. magiran.com/p2038294
Simin Taghavi; Mahnaz Dehdilani; Marjan Dehdilani; Khosrow Hashemzadeh. "Determine the frequency, Predisposing Factors and Outcome of Acute Pulmonary Edema in Pregnant Women Referred to Hospitals in Tabriz: 1392- 1393", Iranian Journal Of Anaesthesiology and Critical Care, 41, 1, 2019, 11-20. magiran.com/p2038294
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال