ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا فتحی، مهدی آهنگر، (1398). مدلسازی جریان پلاسما در یک رانشگر الکتروهیدرودینامیک دو کاتده، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(2)، 1-10. magiran.com/p2038318
Alireza Fathi, Mahdy Ahangar , (2019). Numerical Modeling of plasma flow in an Electrohydrodynamic thruster with two-cathode electrode arrangement, Journal of Space Science & Technology, 12(2), 1-10. magiran.com/p2038318
علیرضا فتحی، مهدی آهنگر، مدلسازی جریان پلاسما در یک رانشگر الکتروهیدرودینامیک دو کاتده. فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 1398؛ 12(2): 1-10. magiran.com/p2038318
Alireza Fathi, Mahdy Ahangar , Numerical Modeling of plasma flow in an Electrohydrodynamic thruster with two-cathode electrode arrangement, Journal of Space Science & Technology, 2019; 12(2): 1-10. magiran.com/p2038318
علیرضا فتحی، مهدی آهنگر، "مدلسازی جریان پلاسما در یک رانشگر الکتروهیدرودینامیک دو کاتده"، فصلنامه علوم و فناوری فضایی 12، شماره 2 (1398): 1-10. magiran.com/p2038318
Alireza Fathi, Mahdy Ahangar , "Numerical Modeling of plasma flow in an Electrohydrodynamic thruster with two-cathode electrode arrangement", Journal of Space Science & Technology 12, no.2 (2019): 1-10. magiran.com/p2038318
علیرضا فتحی، مهدی آهنگر، (1398). 'مدلسازی جریان پلاسما در یک رانشگر الکتروهیدرودینامیک دو کاتده'، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(2)، صص.1-10. magiran.com/p2038318
Alireza Fathi, Mahdy Ahangar , (2019). 'Numerical Modeling of plasma flow in an Electrohydrodynamic thruster with two-cathode electrode arrangement', Journal of Space Science & Technology, 12(2), pp.1-10. magiran.com/p2038318
علیرضا فتحی؛ مهدی آهنگر. "مدلسازی جریان پلاسما در یک رانشگر الکتروهیدرودینامیک دو کاتده". فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12 ،2 ، 1398، 1-10. magiran.com/p2038318
Alireza Fathi; Mahdy Ahangar . "Numerical Modeling of plasma flow in an Electrohydrodynamic thruster with two-cathode electrode arrangement", Journal of Space Science & Technology, 12, 2, 2019, 1-10. magiran.com/p2038318
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال