ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد رزمجویی، فتح الله امی، محمد شهبازی، (1398). شبیه سازی موتور پیشرانه جامد شامل گرین پیچیده با در نظر گرفتن پس روی سه بعدی و میدان جریان شبه یک بعدی، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(2)، 23-41. magiran.com/p2038320
Mohammad Razmjooei, fatolah omi , Mohammad Shahbazi, (2019). Numerical simulation of complicated grains with 3D burnback and Quasi-One-Dimensional flow field of solid rocket motors, Journal of Space Science & Technology, 12(2), 23-41. magiran.com/p2038320
محمد رزمجویی، فتح الله امی، محمد شهبازی، شبیه سازی موتور پیشرانه جامد شامل گرین پیچیده با در نظر گرفتن پس روی سه بعدی و میدان جریان شبه یک بعدی. فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 1398؛ 12(2): 23-41. magiran.com/p2038320
Mohammad Razmjooei, fatolah omi , Mohammad Shahbazi, Numerical simulation of complicated grains with 3D burnback and Quasi-One-Dimensional flow field of solid rocket motors, Journal of Space Science & Technology, 2019; 12(2): 23-41. magiran.com/p2038320
محمد رزمجویی، فتح الله امی، محمد شهبازی، "شبیه سازی موتور پیشرانه جامد شامل گرین پیچیده با در نظر گرفتن پس روی سه بعدی و میدان جریان شبه یک بعدی"، فصلنامه علوم و فناوری فضایی 12، شماره 2 (1398): 23-41. magiran.com/p2038320
Mohammad Razmjooei, fatolah omi , Mohammad Shahbazi, "Numerical simulation of complicated grains with 3D burnback and Quasi-One-Dimensional flow field of solid rocket motors", Journal of Space Science & Technology 12, no.2 (2019): 23-41. magiran.com/p2038320
محمد رزمجویی، فتح الله امی، محمد شهبازی، (1398). 'شبیه سازی موتور پیشرانه جامد شامل گرین پیچیده با در نظر گرفتن پس روی سه بعدی و میدان جریان شبه یک بعدی'، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(2)، صص.23-41. magiran.com/p2038320
Mohammad Razmjooei, fatolah omi , Mohammad Shahbazi, (2019). 'Numerical simulation of complicated grains with 3D burnback and Quasi-One-Dimensional flow field of solid rocket motors', Journal of Space Science & Technology, 12(2), pp.23-41. magiran.com/p2038320
محمد رزمجویی؛ فتح الله امی؛ محمد شهبازی. "شبیه سازی موتور پیشرانه جامد شامل گرین پیچیده با در نظر گرفتن پس روی سه بعدی و میدان جریان شبه یک بعدی". فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12 ،2 ، 1398، 23-41. magiran.com/p2038320
Mohammad Razmjooei; fatolah omi ; Mohammad Shahbazi. "Numerical simulation of complicated grains with 3D burnback and Quasi-One-Dimensional flow field of solid rocket motors", Journal of Space Science & Technology, 12, 2, 2019, 23-41. magiran.com/p2038320
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال