ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین قدم پور واحد، علی کاظمی، باقر مینایی، ذبیح الله قدم پور، واحد، (1398). تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش های صحرایی نر، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(2)، 71-78. magiran.com/p2038323
Hossein Ghadampour, Vahed , Ali Kazemi, Bagher Minaei, Zabih Allah Ghadampour, Vahed, (2019). Effect of six-weeks high intensity interval training under simulated microgravity condition on morphology of radial nerve myelin sheet in male rats, Journal of Space Science & Technology, 12(2), 71-78. magiran.com/p2038323
حسین قدم پور واحد، علی کاظمی، باقر مینایی، ذبیح الله قدم پور، واحد، تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش های صحرایی نر. فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 1398؛ 12(2): 71-78. magiran.com/p2038323
Hossein Ghadampour, Vahed , Ali Kazemi, Bagher Minaei, Zabih Allah Ghadampour, Vahed, Effect of six-weeks high intensity interval training under simulated microgravity condition on morphology of radial nerve myelin sheet in male rats, Journal of Space Science & Technology, 2019; 12(2): 71-78. magiran.com/p2038323
حسین قدم پور واحد، علی کاظمی، باقر مینایی، ذبیح الله قدم پور، واحد، "تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش های صحرایی نر"، فصلنامه علوم و فناوری فضایی 12، شماره 2 (1398): 71-78. magiran.com/p2038323
Hossein Ghadampour, Vahed , Ali Kazemi, Bagher Minaei, Zabih Allah Ghadampour, Vahed, "Effect of six-weeks high intensity interval training under simulated microgravity condition on morphology of radial nerve myelin sheet in male rats", Journal of Space Science & Technology 12, no.2 (2019): 71-78. magiran.com/p2038323
حسین قدم پور واحد، علی کاظمی، باقر مینایی، ذبیح الله قدم پور، واحد، (1398). 'تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش های صحرایی نر'، فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12(2)، صص.71-78. magiran.com/p2038323
Hossein Ghadampour, Vahed , Ali Kazemi, Bagher Minaei, Zabih Allah Ghadampour, Vahed, (2019). 'Effect of six-weeks high intensity interval training under simulated microgravity condition on morphology of radial nerve myelin sheet in male rats', Journal of Space Science & Technology, 12(2), pp.71-78. magiran.com/p2038323
حسین قدم پور واحد؛ علی کاظمی؛ باقر مینایی؛ ذبیح الله قدم پور؛ واحد. "تاثیر شش هفته تمرین تناوبی شدید تحت شرایط میکروگراویتی شبیه سازی شده بر تغییرات ساختاری غلاف میلین عصب رادیال موش های صحرایی نر". فصلنامه علوم و فناوری فضایی، 12 ،2 ، 1398، 71-78. magiran.com/p2038323
Hossein Ghadampour; Vahed ; Ali Kazemi; Bagher Minaei; Zabih Allah Ghadampour; Vahed. "Effect of six-weeks high intensity interval training under simulated microgravity condition on morphology of radial nerve myelin sheet in male rats", Journal of Space Science & Technology, 12, 2, 2019, 71-78. magiran.com/p2038323
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال