ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد هادی خالصی مقدم، محسن قاسم پور، پرویز رستگار، حمیدرضا فهیمی تبار، (1398). «بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت ع»، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 16(3)، 101-130. magiran.com/p2038464
Mohammad Hadi Khalesi Moghadam, Mohsen Ghasempour , Parviz Rastegar, Hamidreza Fahimitabar, (2019). An Analytic Examination of HADITHS of Time-based Interpretation of Quran from AHLOAL-BAYT, Tahqiqat-e Ulum-e Qur´an wa Hadith, 16(3), 101-130. magiran.com/p2038464
محمد هادی خالصی مقدم، محسن قاسم پور، پرویز رستگار، حمیدرضا فهیمی تبار، «بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت ع». مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 1398؛ 16(3): 101-130. magiran.com/p2038464
Mohammad Hadi Khalesi Moghadam, Mohsen Ghasempour , Parviz Rastegar, Hamidreza Fahimitabar, An Analytic Examination of HADITHS of Time-based Interpretation of Quran from AHLOAL-BAYT, Tahqiqat-e Ulum-e Qur´an wa Hadith, 2019; 16(3): 101-130. magiran.com/p2038464
محمد هادی خالصی مقدم، محسن قاسم پور، پرویز رستگار، حمیدرضا فهیمی تبار، "«بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت ع»"، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث 16، شماره 3 (1398): 101-130. magiran.com/p2038464
Mohammad Hadi Khalesi Moghadam, Mohsen Ghasempour , Parviz Rastegar, Hamidreza Fahimitabar, "An Analytic Examination of HADITHS of Time-based Interpretation of Quran from AHLOAL-BAYT", Tahqiqat-e Ulum-e Qur´an wa Hadith 16, no.3 (2019): 101-130. magiran.com/p2038464
محمد هادی خالصی مقدم، محسن قاسم پور، پرویز رستگار، حمیدرضا فهیمی تبار، (1398). '«بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت ع»'، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 16(3)، صص.101-130. magiran.com/p2038464
Mohammad Hadi Khalesi Moghadam, Mohsen Ghasempour , Parviz Rastegar, Hamidreza Fahimitabar, (2019). 'An Analytic Examination of HADITHS of Time-based Interpretation of Quran from AHLOAL-BAYT', Tahqiqat-e Ulum-e Qur´an wa Hadith, 16(3), pp.101-130. magiran.com/p2038464
محمد هادی خالصی مقدم؛ محسن قاسم پور؛ پرویز رستگار؛ حمیدرضا فهیمی تبار. "«بررسی تحلیلی روایات تفسیر عصری اهل بیت ع»". مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 16 ،3 ، 1398، 101-130. magiran.com/p2038464
Mohammad Hadi Khalesi Moghadam; Mohsen Ghasempour ; Parviz Rastegar; Hamidreza Fahimitabar. "An Analytic Examination of HADITHS of Time-based Interpretation of Quran from AHLOAL-BAYT", Tahqiqat-e Ulum-e Qur´an wa Hadith, 16, 3, 2019, 101-130. magiran.com/p2038464
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال