ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شیما حسین آبادی، طلیعه ظریفیان، رباب تیموری، عنایت الله بخشی، (1398). مقایسه جنبه محتوایی و ساختاری مهارت تعریف اسم در کودکان کاربر کاشت حلزون با همتایان طبیعی، فصلنامه توانبخشی، 20(3)، 256-269. magiran.com/p2038512
Shima Hosseinabadi, Talieh Zarifian, Robab Teymouri, Enayatollah Bakhshi, (2019). Form-based and Content-oriented Noun Definition in Persian Speaking Children With Cochlear Implant in Compare With Their Normal Peers, Archives of Rehabilitation, 20(3), 256-269. magiran.com/p2038512
شیما حسین آبادی، طلیعه ظریفیان، رباب تیموری، عنایت الله بخشی، مقایسه جنبه محتوایی و ساختاری مهارت تعریف اسم در کودکان کاربر کاشت حلزون با همتایان طبیعی. فصلنامه توانبخشی، 1398؛ 20(3): 256-269. magiran.com/p2038512
Shima Hosseinabadi, Talieh Zarifian, Robab Teymouri, Enayatollah Bakhshi, Form-based and Content-oriented Noun Definition in Persian Speaking Children With Cochlear Implant in Compare With Their Normal Peers, Archives of Rehabilitation, 2019; 20(3): 256-269. magiran.com/p2038512
شیما حسین آبادی، طلیعه ظریفیان، رباب تیموری، عنایت الله بخشی، "مقایسه جنبه محتوایی و ساختاری مهارت تعریف اسم در کودکان کاربر کاشت حلزون با همتایان طبیعی"، فصلنامه توانبخشی 20، شماره 3 (1398): 256-269. magiran.com/p2038512
Shima Hosseinabadi, Talieh Zarifian, Robab Teymouri, Enayatollah Bakhshi, "Form-based and Content-oriented Noun Definition in Persian Speaking Children With Cochlear Implant in Compare With Their Normal Peers", Archives of Rehabilitation 20, no.3 (2019): 256-269. magiran.com/p2038512
شیما حسین آبادی، طلیعه ظریفیان، رباب تیموری، عنایت الله بخشی، (1398). 'مقایسه جنبه محتوایی و ساختاری مهارت تعریف اسم در کودکان کاربر کاشت حلزون با همتایان طبیعی'، فصلنامه توانبخشی، 20(3)، صص.256-269. magiran.com/p2038512
Shima Hosseinabadi, Talieh Zarifian, Robab Teymouri, Enayatollah Bakhshi, (2019). 'Form-based and Content-oriented Noun Definition in Persian Speaking Children With Cochlear Implant in Compare With Their Normal Peers', Archives of Rehabilitation, 20(3), pp.256-269. magiran.com/p2038512
شیما حسین آبادی؛ طلیعه ظریفیان؛ رباب تیموری؛ عنایت الله بخشی. "مقایسه جنبه محتوایی و ساختاری مهارت تعریف اسم در کودکان کاربر کاشت حلزون با همتایان طبیعی". فصلنامه توانبخشی، 20 ،3 ، 1398، 256-269. magiran.com/p2038512
Shima Hosseinabadi; Talieh Zarifian; Robab Teymouri; Enayatollah Bakhshi. "Form-based and Content-oriented Noun Definition in Persian Speaking Children With Cochlear Implant in Compare With Their Normal Peers", Archives of Rehabilitation, 20, 3, 2019, 256-269. magiran.com/p2038512
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال