ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید رضایی، حجت الله جعفریان، هادی رئیسی، سید مصطفی عقیلی نژاد، (1397). تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی سلماناکس مایع بر پارامترهای رشد، تغذیه و فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون در فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1758) پرورشی درآب لب شور و محیط محصور، فصلنامه تغذیه آبزیان، 4(2)، 39-52. magiran.com/p2038550
Majid Rezaie , Hojatollah Jafaryan, Hadi Raeisi, Seyed Mostafa Aghilinejhad, (2019). The effect of different levels of Celmanax dietary supplement on growth, nutrition and biochemical indices of blood plasma in beluga (Huso huso Linnaeus, 1758) cultured in brakish water and pen culture, Journal of Aquatic Animals Nutrition, 4(2), 39-52. magiran.com/p2038550
مجید رضایی، حجت الله جعفریان، هادی رئیسی، سید مصطفی عقیلی نژاد، تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی سلماناکس مایع بر پارامترهای رشد، تغذیه و فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون در فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1758) پرورشی درآب لب شور و محیط محصور. فصلنامه تغذیه آبزیان، 1397؛ 4(2): 39-52. magiran.com/p2038550
Majid Rezaie , Hojatollah Jafaryan, Hadi Raeisi, Seyed Mostafa Aghilinejhad, The effect of different levels of Celmanax dietary supplement on growth, nutrition and biochemical indices of blood plasma in beluga (Huso huso Linnaeus, 1758) cultured in brakish water and pen culture, Journal of Aquatic Animals Nutrition, 2019; 4(2): 39-52. magiran.com/p2038550
مجید رضایی، حجت الله جعفریان، هادی رئیسی، سید مصطفی عقیلی نژاد، "تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی سلماناکس مایع بر پارامترهای رشد، تغذیه و فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون در فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1758) پرورشی درآب لب شور و محیط محصور"، فصلنامه تغذیه آبزیان 4، شماره 2 (1397): 39-52. magiran.com/p2038550
Majid Rezaie , Hojatollah Jafaryan, Hadi Raeisi, Seyed Mostafa Aghilinejhad, "The effect of different levels of Celmanax dietary supplement on growth, nutrition and biochemical indices of blood plasma in beluga (Huso huso Linnaeus, 1758) cultured in brakish water and pen culture", Journal of Aquatic Animals Nutrition 4, no.2 (2019): 39-52. magiran.com/p2038550
مجید رضایی، حجت الله جعفریان، هادی رئیسی، سید مصطفی عقیلی نژاد، (1397). 'تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی سلماناکس مایع بر پارامترهای رشد، تغذیه و فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون در فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1758) پرورشی درآب لب شور و محیط محصور'، فصلنامه تغذیه آبزیان، 4(2)، صص.39-52. magiran.com/p2038550
Majid Rezaie , Hojatollah Jafaryan, Hadi Raeisi, Seyed Mostafa Aghilinejhad, (2019). 'The effect of different levels of Celmanax dietary supplement on growth, nutrition and biochemical indices of blood plasma in beluga (Huso huso Linnaeus, 1758) cultured in brakish water and pen culture', Journal of Aquatic Animals Nutrition, 4(2), pp.39-52. magiran.com/p2038550
مجید رضایی؛ حجت الله جعفریان؛ هادی رئیسی؛ سید مصطفی عقیلی نژاد. "تاثیر سطوح مختلف مکمل غذایی سلماناکس مایع بر پارامترهای رشد، تغذیه و فاکتورهای بیوشیمیایی پلاسمای خون در فیل ماهیان (Huso huso Linnaeus, 1758) پرورشی درآب لب شور و محیط محصور". فصلنامه تغذیه آبزیان، 4 ،2 ، 1397، 39-52. magiran.com/p2038550
Majid Rezaie ; Hojatollah Jafaryan; Hadi Raeisi; Seyed Mostafa Aghilinejhad. "The effect of different levels of Celmanax dietary supplement on growth, nutrition and biochemical indices of blood plasma in beluga (Huso huso Linnaeus, 1758) cultured in brakish water and pen culture", Journal of Aquatic Animals Nutrition, 4, 2, 2019, 39-52. magiran.com/p2038550
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال