ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آی سودا هاشم پور، محمد بنیانی، (1398). بررسی نقش نظام مفاهیم سهروردی در مسئله ارتباط میان ذات و صفات نورالانوار، نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام، 51(102)، 137-157. magiran.com/p2038597
Aysooda Hashempour, Mohammad Bonyani, (2019). Investigating the Role of Suhrawardi's System of Concepts in the Relationship between Essence and Attributes of Nur al-Anwar, Islamic Philosophy & Theology, 51(102), 137-157. magiran.com/p2038597
آی سودا هاشم پور، محمد بنیانی، بررسی نقش نظام مفاهیم سهروردی در مسئله ارتباط میان ذات و صفات نورالانوار. نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام، 1398؛ 51(102): 137-157. magiran.com/p2038597
Aysooda Hashempour, Mohammad Bonyani, Investigating the Role of Suhrawardi's System of Concepts in the Relationship between Essence and Attributes of Nur al-Anwar, Islamic Philosophy & Theology, 2019; 51(102): 137-157. magiran.com/p2038597
آی سودا هاشم پور، محمد بنیانی، "بررسی نقش نظام مفاهیم سهروردی در مسئله ارتباط میان ذات و صفات نورالانوار"، نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام 51، شماره 102 (1398): 137-157. magiran.com/p2038597
Aysooda Hashempour, Mohammad Bonyani, "Investigating the Role of Suhrawardi's System of Concepts in the Relationship between Essence and Attributes of Nur al-Anwar", Islamic Philosophy & Theology 51, no.102 (2019): 137-157. magiran.com/p2038597
آی سودا هاشم پور، محمد بنیانی، (1398). 'بررسی نقش نظام مفاهیم سهروردی در مسئله ارتباط میان ذات و صفات نورالانوار'، نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام، 51(102)، صص.137-157. magiran.com/p2038597
Aysooda Hashempour, Mohammad Bonyani, (2019). 'Investigating the Role of Suhrawardi's System of Concepts in the Relationship between Essence and Attributes of Nur al-Anwar', Islamic Philosophy & Theology, 51(102), pp.137-157. magiran.com/p2038597
آی سودا هاشم پور؛ محمد بنیانی. "بررسی نقش نظام مفاهیم سهروردی در مسئله ارتباط میان ذات و صفات نورالانوار". نشریه جستارهایی در فلسفه و کلام، 51 ،102 ، 1398، 137-157. magiran.com/p2038597
Aysooda Hashempour; Mohammad Bonyani. "Investigating the Role of Suhrawardi's System of Concepts in the Relationship between Essence and Attributes of Nur al-Anwar", Islamic Philosophy & Theology, 51, 102, 2019, 137-157. magiran.com/p2038597
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال