ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
روح الله غیبت خواجه، ابوالفضل کاظمی ، (1398). ارائه ی یک مدل دوهدفه برای طراحی شبکه ی توزیع در یک زنجیره ی تامین سه سطحی با در نظر گرفتن تورم در محیط فازی، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 35(1)، 71-80. magiran.com/p2038694
R. Gheibat Khajeh, A. Kazemi , (2019). PRESENTING A BI-OBJECTIVE MODEL FOR DESIGNING A DISTRIBUTION NETWORK IN A THREE-LEVEL SUPPLY CHAIN WITH CONSIDERING INFLATION IN A FUZZY ENVIRONMENT, Industrial Engineering & Management Sharif, 35(1), 71-80. magiran.com/p2038694
روح الله غیبت خواجه، ابوالفضل کاظمی ، ارائه ی یک مدل دوهدفه برای طراحی شبکه ی توزیع در یک زنجیره ی تامین سه سطحی با در نظر گرفتن تورم در محیط فازی. مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 1398؛ 35(1): 71-80. magiran.com/p2038694
R. Gheibat Khajeh, A. Kazemi , PRESENTING A BI-OBJECTIVE MODEL FOR DESIGNING A DISTRIBUTION NETWORK IN A THREE-LEVEL SUPPLY CHAIN WITH CONSIDERING INFLATION IN A FUZZY ENVIRONMENT, Industrial Engineering & Management Sharif, 2019; 35(1): 71-80. magiran.com/p2038694
روح الله غیبت خواجه، ابوالفضل کاظمی ، "ارائه ی یک مدل دوهدفه برای طراحی شبکه ی توزیع در یک زنجیره ی تامین سه سطحی با در نظر گرفتن تورم در محیط فازی"، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف 35، شماره 1 (1398): 71-80. magiran.com/p2038694
R. Gheibat Khajeh, A. Kazemi , "PRESENTING A BI-OBJECTIVE MODEL FOR DESIGNING A DISTRIBUTION NETWORK IN A THREE-LEVEL SUPPLY CHAIN WITH CONSIDERING INFLATION IN A FUZZY ENVIRONMENT", Industrial Engineering & Management Sharif 35, no.1 (2019): 71-80. magiran.com/p2038694
روح الله غیبت خواجه، ابوالفضل کاظمی ، (1398). 'ارائه ی یک مدل دوهدفه برای طراحی شبکه ی توزیع در یک زنجیره ی تامین سه سطحی با در نظر گرفتن تورم در محیط فازی'، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 35(1)، صص.71-80. magiran.com/p2038694
R. Gheibat Khajeh, A. Kazemi , (2019). 'PRESENTING A BI-OBJECTIVE MODEL FOR DESIGNING A DISTRIBUTION NETWORK IN A THREE-LEVEL SUPPLY CHAIN WITH CONSIDERING INFLATION IN A FUZZY ENVIRONMENT', Industrial Engineering & Management Sharif, 35(1), pp.71-80. magiran.com/p2038694
روح الله غیبت خواجه؛ ابوالفضل کاظمی . "ارائه ی یک مدل دوهدفه برای طراحی شبکه ی توزیع در یک زنجیره ی تامین سه سطحی با در نظر گرفتن تورم در محیط فازی". مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف، 35 ،1 ، 1398، 71-80. magiran.com/p2038694
R. Gheibat Khajeh; A. Kazemi . "PRESENTING A BI-OBJECTIVE MODEL FOR DESIGNING A DISTRIBUTION NETWORK IN A THREE-LEVEL SUPPLY CHAIN WITH CONSIDERING INFLATION IN A FUZZY ENVIRONMENT", Industrial Engineering & Management Sharif, 35, 1, 2019, 71-80. magiran.com/p2038694
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال