ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میثم عبدالله پور، فریبا حافظی، پروین احتشام زاده، فرح نادری، رضا پاشا، (1398). اثربخشی درمان روایت مدار و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب وجودی و باورهای غیرمنطقی سالمندان ساکن در خانه سالمندی، نشریه روانشناسی پیری، 4(4)، 323-335. magiran.com/p2038730
Maysam Abdollahpour, Fariba Hafezi , Parvin Ehteshamzadeh, Farah Naderi, Reza Pasha, (2019). The effectiveness of narrative therapy and (ACT) in existential anxiety and irrational beliefs, on elders who resided in nursing homes, Journal of Aging Psychology, 4(4), 323-335. magiran.com/p2038730
میثم عبدالله پور، فریبا حافظی، پروین احتشام زاده، فرح نادری، رضا پاشا، اثربخشی درمان روایت مدار و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب وجودی و باورهای غیرمنطقی سالمندان ساکن در خانه سالمندی. نشریه روانشناسی پیری، 1398؛ 4(4): 323-335. magiran.com/p2038730
Maysam Abdollahpour, Fariba Hafezi , Parvin Ehteshamzadeh, Farah Naderi, Reza Pasha, The effectiveness of narrative therapy and (ACT) in existential anxiety and irrational beliefs, on elders who resided in nursing homes, Journal of Aging Psychology, 2019; 4(4): 323-335. magiran.com/p2038730
میثم عبدالله پور، فریبا حافظی، پروین احتشام زاده، فرح نادری، رضا پاشا، "اثربخشی درمان روایت مدار و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب وجودی و باورهای غیرمنطقی سالمندان ساکن در خانه سالمندی"، نشریه روانشناسی پیری 4، شماره 4 (1398): 323-335. magiran.com/p2038730
Maysam Abdollahpour, Fariba Hafezi , Parvin Ehteshamzadeh, Farah Naderi, Reza Pasha, "The effectiveness of narrative therapy and (ACT) in existential anxiety and irrational beliefs, on elders who resided in nursing homes", Journal of Aging Psychology 4, no.4 (2019): 323-335. magiran.com/p2038730
میثم عبدالله پور، فریبا حافظی، پروین احتشام زاده، فرح نادری، رضا پاشا، (1398). 'اثربخشی درمان روایت مدار و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب وجودی و باورهای غیرمنطقی سالمندان ساکن در خانه سالمندی'، نشریه روانشناسی پیری، 4(4)، صص.323-335. magiran.com/p2038730
Maysam Abdollahpour, Fariba Hafezi , Parvin Ehteshamzadeh, Farah Naderi, Reza Pasha, (2019). 'The effectiveness of narrative therapy and (ACT) in existential anxiety and irrational beliefs, on elders who resided in nursing homes', Journal of Aging Psychology, 4(4), pp.323-335. magiran.com/p2038730
میثم عبدالله پور؛ فریبا حافظی؛ پروین احتشام زاده؛ فرح نادری؛ رضا پاشا. "اثربخشی درمان روایت مدار و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر اضطراب وجودی و باورهای غیرمنطقی سالمندان ساکن در خانه سالمندی". نشریه روانشناسی پیری، 4 ،4 ، 1398، 323-335. magiran.com/p2038730
Maysam Abdollahpour; Fariba Hafezi ; Parvin Ehteshamzadeh; Farah Naderi; Reza Pasha. "The effectiveness of narrative therapy and (ACT) in existential anxiety and irrational beliefs, on elders who resided in nursing homes", Journal of Aging Psychology, 4, 4, 2019, 323-335. magiran.com/p2038730
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال