ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهره حیدری ممدی، سعید وزیری یزدی، سید حسین عبادی، (1398). زمینه یابی فرایند پیمان شکنی زناشویی در مراجعین به مرکز روان پزشکی اجتماعی بیمارستان نور، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17(2)، 336-347. magiran.com/p2038746
Tahere Heidari Mamadi, Saeed Vaziri Yazdi, Seyed Hossein Ebadi, (2019). Investigating Marital Contractual Processes in Patients Referred to the Social Psychosocial Center of Noor Hospital, Journal of Research in Behavioural Sciences, 17(2), 336-347. magiran.com/p2038746
طاهره حیدری ممدی، سعید وزیری یزدی، سید حسین عبادی، زمینه یابی فرایند پیمان شکنی زناشویی در مراجعین به مرکز روان پزشکی اجتماعی بیمارستان نور. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1398؛ 17(2): 336-347. magiran.com/p2038746
Tahere Heidari Mamadi, Saeed Vaziri Yazdi, Seyed Hossein Ebadi, Investigating Marital Contractual Processes in Patients Referred to the Social Psychosocial Center of Noor Hospital, Journal of Research in Behavioural Sciences, 2019; 17(2): 336-347. magiran.com/p2038746
طاهره حیدری ممدی، سعید وزیری یزدی، سید حسین عبادی، "زمینه یابی فرایند پیمان شکنی زناشویی در مراجعین به مرکز روان پزشکی اجتماعی بیمارستان نور"، مجله تحقیقات علوم رفتاری 17، شماره 2 (1398): 336-347. magiran.com/p2038746
Tahere Heidari Mamadi, Saeed Vaziri Yazdi, Seyed Hossein Ebadi, "Investigating Marital Contractual Processes in Patients Referred to the Social Psychosocial Center of Noor Hospital", Journal of Research in Behavioural Sciences 17, no.2 (2019): 336-347. magiran.com/p2038746
طاهره حیدری ممدی، سعید وزیری یزدی، سید حسین عبادی، (1398). 'زمینه یابی فرایند پیمان شکنی زناشویی در مراجعین به مرکز روان پزشکی اجتماعی بیمارستان نور'، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17(2)، صص.336-347. magiran.com/p2038746
Tahere Heidari Mamadi, Saeed Vaziri Yazdi, Seyed Hossein Ebadi, (2019). 'Investigating Marital Contractual Processes in Patients Referred to the Social Psychosocial Center of Noor Hospital', Journal of Research in Behavioural Sciences, 17(2), pp.336-347. magiran.com/p2038746
طاهره حیدری ممدی؛ سعید وزیری یزدی؛ سید حسین عبادی. "زمینه یابی فرایند پیمان شکنی زناشویی در مراجعین به مرکز روان پزشکی اجتماعی بیمارستان نور". مجله تحقیقات علوم رفتاری، 17 ،2 ، 1398، 336-347. magiran.com/p2038746
Tahere Heidari Mamadi; Saeed Vaziri Yazdi; Seyed Hossein Ebadi. "Investigating Marital Contractual Processes in Patients Referred to the Social Psychosocial Center of Noor Hospital", Journal of Research in Behavioural Sciences, 17, 2, 2019, 336-347. magiran.com/p2038746
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال